Waltajjiin Mana Maree Nageenyaa Oromiyaa Geggeeffamee Jira

Hagayya 19/2010

Waltajjiin Mana Maree Nageenyaa Oromiyaa Geggeeffamee Jira

Manni Maree Nageenyaa Oromiyaa guyyaa har’aa Magalaa Finfinnee Galma Waajjira Pirezidaantiitti geggeeffamee jira. Marii Kana kan geggeessan Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa fi I/G/ Waajjira g/g Dh.D.U.O Aadde Adaanech Abeebbeti . Marii kana irratttis gabaasni raawwii hojii Nageenyaa fi Ol’aantummaa seeraa kabajichiisuu dhiyaatee irratti mariyatamee jira.

Nageenya naannichaa amansiisaa taasisuuf tattaaffii godhamaa jiru keessatti hirmaannaa ummatni taasisaa jiru cimee itti fufuu akka qabu, qaamoleen nageenya kabajichiisanii fi hoggansi sadarkaan jiru qindoominaaan socho’uu akka qaban mari’atamee jira.

Sochiiwwan seermaleessuummaa bifa saamichaa, weerara lafaa, sochii invastimantii danquu, Meeshaa waraanaa seeraan alaaa naannessuu, ajjechaa fi namoota doorsisuu fi dhimmota kkf keessatti hirmaachuun kan shakkaman namootnui 619 to’annoo seeraa jala akka oolan maricha irratti gabaafamee jira. Hojiin olaantummaa seeraa kabbajichiisuuf eegalame cimee itti fufuu akka qabu walii galamee jira.

Dabalataanis rakkoon nageenyaa gama daangaattiin mul’atan hundeerraa akka hiikamanii fi hojiin walitti dhufeenyaa fi hariiroo obolummaa ummattootaa cimsuuu itti fuufinsaan akka hojjetamu qabu walii galteerra gahamee jira.

Preezdaantiin Bulchiisa Mootummaa Naannoo Oromiyaa marii kanarratti akka yaada kennaniin, injifachuun baay’ina, bal’inaafi haqa qabaataniif qofaa osoo hin taane humna ijaarameefi tokkummaa qabu qabaachuun akka ta’e ibsaniiru.Olaantummaa Seeraa kabachiisudhaan mirga nagaan bahee galuu ummataa tiksuudhaaf qaamoleen nageenyaa dirqama akka qabanis dhaamaniiru.

Preezdaant Lammaan dabalataan akka jedhanitti ummatni oromoo fedhiifi faayidaa isaa mirkaneessuu akka dandeenyu hubatee onneessaa nuuf kenneera. kanaafis itti quufinsa ummataa sadarkaa abdiitti eegale kana hojii misoomaa, nageenyaa fi tokkummaa keenya cimsuudhaan isa tajaajiluun mirkaneessuun nurraa eegama jedhaniiru.

Aaadaa Siyaasaa keenya geeddaruudhaan qaamolee ejjannoo siyaasaa nuun wal hin fakkaanne qaban waliin taa’anii haasa’uu, dhimmoota waliigalani rratti waliin hojjechuu fi garaagarummaa walii kabajuun aadaa ammayyaawaa malee walitti makamuufi ejjannoo tokko qabachuu akka hin taane kan ibsan Preezdaant Lammaan qaamoleen nageenyaa sosochii ammaayyaawaaa kana waliin madaqanii birmadummaa biyyaa eeguu, walitti dhufeenya kanaan alatti dhimmoota daangaa darban too’achuun akka irraa eegamu addeessaniiru.

Advertisements

Lalisaa Hiikaa – Afaan Ingiliffaa akka Afaan lammaffaa ta’u

Warra yaada Afaan Ingiliffaa akka Afaan lammaffaa ta’u mormuu yaadaniif: Yaada araaraa Afaan Amaaraa fi Afaan Oromoo gidduutti.
Buna dhugaa dubbisaa😉
Kutaa Tokkoffaa
****************

Yaaddoo gudddaa ta’ee kan muldhatuu yaada dhimma afaanii irratti dhihaatu ragaa qabatamaa fi haala waalta’aa ta’een mormanii wal amantaa horachuu irra seenaa fi Afaan tokko walitti hidhuun duuchaatti mormuudha. Har’a yeroo akkanatti Oromummaa fi Afaan Oromoo jabaatee jiru kanatti yaada dhihaatu tokko Afaan Oromoo miidhuu irratti xiyyeeffatee kan ka’ee dha jachuun waan amantaa qabaatu natti hin fakkaatu. Rakkina fi kufaatii qulqullina barumsaa furuuf namuu yaadaa fi wixinee ni fooyyessa jedhu dhiheesssuu ni danda’a. Yaada kana gama afaanota lamaanii dhaabbachuun duucchaatti mormuun ofittummaa guddaa dha. Afaan dhalootaan barnoota sadarkaa tokkoffaa barachuun mirga akka adunyaatti uummataa adunyaa hundaaf kabajamee jiru ta’uu irra darbee cimina barattootaafis gumaacha guddaa qaba. Fakkeenyaf ICCPR keewwata 27 (…the right to use their language). UDHR keewwata 26(3) jalatti mirga barnootaa kabajuu irra darbee barnoota akkamii ijoollee isaaniif akka ta’u kan jalqaba irratti filuu maatii daa’immanii ta’uu isaa kaa’a. Dabalataanis hayyuun Oromoo Pr. Ezekiel Gebissa GRB gaaffiif deebii godhanirratti gadj fageenyaan ibsaniiru. Mootummaan kallattii kaa’uun loogiin akka hin jiraanneef eeguuf raawwachuufis dirqama qaba. Xiyyeeffannoon barnootaas kan ta’uu qabu ga’umsa waaraa guddina nameenyaa fiduu(..development of the human personality) fi mirgoota walabummaa bu’uuraa fi kabaja mirga namoomaa akka cimsu ti ta’uu qaba. Barnootnis gama walhubannaa, wal danda’uu fi hiriyummaa uummattoota hundaa sanyii yookaan amantaa gidduutti uumuu bifa danda’uun ta’uu kaa’a.

Mirga barnootaa akka adunyaa fi naannootti kabajame kana mootummaan bifa garaa garaan hojii irra olchuun dirqama isaati. ICESCR keewwata 13 (2e) jalatti sadarkaa hundaatti mootumaan guddina caasaa barnoota fi hordoffii quubsaa diriirsuu akka qabu, meeshaalee fi haallii baruuf barsiisuu itti fufiinsaan akka fooyyeessu qabu dirqamsiisa. Kunis xiyyeeffannaa barnoota lammillee ga’oo ta’an oomishuu fi barnoota ga’aa fi qulqullina qabu akka kennamuuf dirqisiisa. Mootummaan dirqama kana kan hin baanee yoo ta’e kufaatiin sirna baruuf barsiisuu fi hanqinni kaayyoo fi xiyyeffannoo barnootaa ni uumama. Kunis yeroo ammaatti Itoophiyaa keessatti kan waaraan muldhatu dha. Kufaatii sirna barnootaa kana furufis qorannaan garaa garaa akka gaggeeffametu dubbatama. Kana irraa ka’uunis tarsiimoon barnoota ilaalchisee amma dhihaate kun furmaata waaraa gama barnoota qulqulluu fi lammii ga’umsa qabu uummuu keessatti qabu dhugatti bu’uuraan rakkoo kufaatii sirna barnoota biyyatti mudateef kaa’aa?

Tarsiimoon (Educational Roadmap) kun akka rakkootti kan inni kaa’ee waa’ee Afaan Amaaraa wallaaluu fi Afaan dhalootan barnootni sadarkaa gad aanaa fide dha waan jedhu fakkaata. Kunis akkamiin ta’uu danda’a. Akka adunyaatti barnoota sadarkaa gadi Afaan dhalootaan barachuun bu’aa akka qabu qorannoon UNESCO dhan baroota 1960ta keessa godhamte ni muldhisa. Eenyummaa uummattootaa guddisuu, aadaa fi Afaan uummataa guddisuu irra darbuun walii wajjin jireenya uummattootaafis bu’aan isaa olaanaa dha. Rakkoo biraan tarsiimoon kun kaa’uu Afaan hojii sadarkaa gad aanaatti laatamuu dhiisuun rakkoo amma jiruuf galtee biraa dha jedha. Afaan garaa garaa barun babalina afaanotaaf fi rakkoo walqunnamtii biyya tokko keessaa jiru ni salphisa. Ga’uumsa namootaa fi dandeetti isaanii garuu dabaluu hin danda’u. Lammii ga’aa ta’ee fi barnoota qulqulluu laachuu dhaan lammii ga’umsa qabu uumuun garuu kallatti biraa dha.

Barnoota sadarkaa hundaatti ga’umsaa fi qulqullina qabuu dirirsuun Afaan dhalootaa lammiiwwan hunda gara guddinaa, afaan siyaasaa, saayinsii fi tekinoolojii gochuu keessatti bu’aa qaba. Afaan addunyyaa tokko qofaatuu afaan saayinsii fi teekinolojii ti waanti jattu hanga yoonaa hin jiru. Biyyootni garaa garaa gama kanaan guddattan afaan isaanii quucarsuun osoo hin taanee afaan isaanii qulqullinaan barsiisuun afaan saayinsii fi tekinolojii biyya biraa gara afaansaaniitti akka jijjiiranii uummata biraan ga’an irratti hojjachuuni. Fakkeenya guddaan Germanii fi Chaayinaa fudhachuu dandeenya. Biyyoota kana keessatti afaan isaanii akka afaan saayinsii fi teekinoolojii ta’uun addunyaa hunda qaqqabu godhanii jiru. Kanas gochuu kan danda’an qulqullina fi caasaa barnootaa ga’aa ta’e diriirsuun lammii ga’aa uumuu waan danda’aniifi. Itoophiya keessattis afaan hojii federaalaa beekuu fi barachuu dhabuun rakkoo amma jiruf ka’umsa jechuun waan fafaati. Afaan hojii federaalaa wallaalun dhugaatti carraa hojii lammiiwwan afaan kana ga’umsaan hin beekne dhiphisuu danda’a. Qulqullina barnootaa waliin walitti dhufeenya hin qabu. Xiyyeeffannoo biraan tarsiimoo kana keessatti hin muldhannee barnootni sadarkaa olaanaa afaan maaliin akka keennamaa jiruu. Afaan Ingiliffaa afaan barnoota sadarkaa giddu galeessaa fi olaanaa ta’ee osoo jiruu dhimma qulqullina barnootaa ilaalchisee afaan hojii biyyoolesaa baruu jechuun mataaf miilla walii wallaaluu dha.

Rakkoo kuufaatii qulqullina barnootaa yeroo amma keessaa inni guddaan afaan barnootaa sadarkaa olii beekuu ykn danda’uu dhabuu barattootaa ti.

Waa’ee kanaa irratti barsiisaan #keemistirii tokko akkas jedha:

“kutaa sagalaffaa seentee yeroo afaan ingiliffaan barsiisuu eegaltu barattotni akka waan ati maraatteetti kolfiti. Kanaaf nuti baayinaan kana kutaa barnootaa seennu daqiiqaa kudhan barsiifnee daqiiqaa soddoma afaan oromootti hikna. Nuti barsiisota osoo hin taanee afaan hiiktota kitaabolee barnootaa ti jedha. Lammii ga’aa uumuun afaanota biyyatti gara afaan saayinsii fi tekinooloojitti guddisuuf xiyyeeffannaan afaan barnoota sadarkaa olaanaa biyyatti barattootni akka sadarkaa gadiitti qaceelloon baranii gara sadarkaa giddu galeessaa ga’an gochuu barbaachisa.”

Barsiisaa kan biraan ammoo ittuma dabaluun afaan ingiliffaa miti mee waa’ee Afaan Oromoon dubbadha jechuun “barattota sadarkaa giddu galaa qofaa miti warri sadarkaa olaanaa keessaa xumurun ba’an hagamtuu Afaan Oromoo seeraan qubbessa?” bifa gaaffin. Itti fufuun rakkoon rakkoo afaanii osoo hin taane rakkoo barumsa qulqulluu fi ga’umsa qabuu kennuuti jedha. Waa’ee tarsiimoo haaraa kanas afaan ittin dhalataniifii kan barnoota sadarkaa giddu gala fi olaanaa ta’ee osoo hin beekin akkamiin afaan sadaffaa sadarkaa gaditti akka laatamuf yaadama jedha. Kun hinumaanuu ijoollee afanfajeessuun ija ciimma’aa jiru jaamsuu dha jedha.

Barsiisotni kun kan itti walii galan rakkoon kufaatii barnootaa amma muldhatu rakkoo afaanii osoo hin taanee rakkoo caasaa barnootaa keessa jiruu dha jedhu. Kanaafis mootummaan dhimma afaanii osoo hin taanee caasaa barnoota bifa ga’umsa qabuun diriirsuun hordoffii ga’aa gochuufi dhiheessii qubsaa innis leenjii fi wantoota kana fakkaataniin ga’umsa barsiisotaa fi maanneen barnootaa, bulchiinsa dhiheessii barnootaa gabbisuu dha jedhu. Mootummaan quruphee bakkee keessaa dhaabbattu dhiisee caakkaa duudaatti eeboo darbataa jira jechuun ibsu. Ittuma fufuun afaan ingiliffaa afaan barnoota sadarkaa olaanaa ta’e jabeessuun gara sadarkaa gadiitti barattoota ga’oomsuun afaanota dhalootaa biyyatti lammiin ga’umsa qabu isa bakkee waliin madaaluun gara afaan sayinsii fi tekinolojiitti akka guddatu gochuf fayyada.

Shakkii guddaan jijjiirama ammaa kan walta’iinsa uummata Oromoo fi Amaaraan dhufaa jiru kana gufachiisuuf rakkoon afaanii kun ka’ee laata jedhu namootni biroon dubbisne. Kunis seenaa fi dhiibbaa kanaan duraa walitti hidhuun kun akka isin dubatti deebitan isin gochuuf jechuun uummattoota kana gama eenyumman walitti buusuuf kan wixinamee dha jedhu. Kun ta’uu ni mala. Garuu beektotni marii gochuun xiyyeeffannnoo dhimma afaanii irraa gara rakkoo guddaa kufaatii barnoota kana fidee gochhuu qabu. Manni barnootaa dirree siyaasni keessatti barsiifamu malee dirree qaroominni keessatti labsamuu ta’uu erga dhiisee bubbuleera. Barnootni siyaasaan wal make lammii ga’aa oomishuu hin danda’u. Barnootni dhimma siyaasaa irraa bilisa ta’uu osoo qabuu kan amma argamuu dirree siyaasaa ta’uun isaa qulqullina barnootaa irraa gara milkii siyaasaa barbaachuutti ca’ee jira. Kan ammaa kunis milkii siyaasaa dhoksaa dhugoomsuuf yoo ta’ee malee qulqullina barnootaa afaan dhalootaan laatamuun kufaatii fide jachuun dhara guddaa dha.

Kanuma irraa ka’uun gaaffii ijoo xiyyeeffannoo mootumaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessumatti maal ta’uu qaba isa jedhu. Mootummaan naannoo caasaa sirna barnootaa isaanii siyaasa irraa bilisa gochuun caasaa dandeettii fi ga’umsa qabuun ijaaruun isa jalqabaati. Bulchiinsaa fi dhiheessii barbaachisoo barsiisotaa fi bulchittoota manneen barnootaa lafa qabachiisuun barbaachisaa dha.

Itti aansuun barsiisoota ga’umsa qaban oomishuun xiyyeeffannoo guddaa ta’uu qaba. Ilmi abbaa irraa gootummaa bara; akkasumas haadha ilaalanii intala fuudhu akka jedhan barsiisaan cimaa fi dandeettii hin qabne lammii fi barataa ga’aa oomishuu hin danda’u. Inni biraan xiyyeeffannoo guddaan afaan barnootaa sadarkaa giddu galaa fi sadarkaa olaanaa biyyatti akka walii galatti ta’ee afaan Ingiliffaa irratti ga’umsa barattootaa sadarkaa gadi aanaa irraa eegalanii guddisuu dha. Kunis afaan dhalootaa uummata biyyaatti sadarkaa gad aanaatti jalqabaa wal faanaa sadarkaa sadarkaan guddisuun gara sadarkaa olaanaatti akka cehan taasisoof tarsiimoo kaa’uutti xiyyeeffatamuu qaba malee kan jalqabamee hudhaatti kutanii quucarsuuf yaaluun fudhatama osoo hin taanee kuffaatii baddu baasaa fiduuf wixinuu dha. Yaadni kun afaan tokko qofaa irratti kan xiyyeeffate osoo hin taanee afaanota hunda wal faana hirmaachisuu qaba.

Rakkoo afaan hojii federaalaa walaalluu furuuf carraa hedduun jiru. Inni jalqabaa muuxannoo biyyoota biraa fudhachuun afaanota uummata baayyeen biyyatti keessatti dubbataman gara afaan hojii federaalaatti guddisuun isa jalqabaati. Gaaffiin uummata Oromoo inni guddaan Afaan Oromoo afaan hojii afaan Amaaraan walqixa haa ta’u isa jedhu ture. Kanaaf furmaata salphaa laachuun carraa hojii banuun ni danda’ama. Afaan Amaaraa gara sadarkaa gadi aanaatti gadi buusuun laachuuf yaaluun kuufaatii dabaluu malee faayidaan isaa hagana miti. Baasiin kana diriirsuuf qoodamu gara qulqullina afaan sayinsii fi tekinolojii yeroo ammaa afaan Ingiliffaa fi afaan dhalootaa gabbisuu irratti yoo qoodamee afaanota hunda yeroo gabaabaatti gara afaan qaroominaa gochuutiif wal qixa fayyada.

Kanaafis inni jalqabaa afaan Amaaraa afaan saayinsii fi teekinolojii ta’eera isa jadhu dha. Hin taanee. Innis guddachuutu irra jiraata. Afaanota kana gara sadarkaa oliitti adeemsisuuf dandeettii lammii baratee ga’aa ta’e afaan Ingiliffaa, Faransayi, Germanii, Chaayinaa, Japan fi kkf kanneen sadarka afaan saayinsii fi teekinoolojii ta’anirratti barattootaa fi lammiilee ga’aa oomishuun afaanota biyya keessaan akka bakka bu’an godha. Kanafis yaadameeti afaan Ingiliffaa afaan barnootaa sadarkaa olaanaa ta’ee kan filatame. Lammiin afaan kana hin beekne akkamiin afaan dhaloota isaa guddisuun sadarkaa sanaan ga’uu danda’a? Kanaaf xiyyeeffannoon ijoo afaan Ingiliffaa afaan lammaffaa barnootaa gochuun faayidaa waloo afaan Oromoo fi Amaaraa gara sadarkaa itti aanutti ceesisuu ni tumsa. Afaan ofiis ganaa guddina irra jiruu dhaloota afaan biraa qabu barsiisuun qulqullina barnootaa biyyatti gonkumaa hin dabalu.

Afaan Oromoos naannoo Amaaraa fi birootti kutaa tokkoo kaasee haa barsiifamu yoo jennee faayidaan isaa rakkoo afaanii uummata kana lamaan giddu jiru hiikuu irra kan darbe bu’aan isaa guddaa ta’ee hin muldhatu. Naannolee biroottis akkasuma. Kanaaf xiyyeeffannoon gam lameenii kan ta’uu qabu afaan lammaffaa kan barnoota sadarkaa olaanaa jabeessuun, bukkeetti afaan isaanii guddisuun gara fulduraattii cehuu feesisa.

Akkamiin afaanota kana walfaanaa afaan ingiliffaa wajjiin guddisuu dandeenya kan jedhuuf kutaa lammaaffaan walitti deebina.
Horaa bulaa
Lalisaa Hiikaa

Qaamota shamarranii keessaa sadarkaa sadarkaadhaan 1ffaa haga 10ffaatti kan nama harkisan!.

Qaamota shamarranii keessaa sadarkaa sadarkaadhaan 1ffaa haga 10ffaatti kan nama harkisan!.

10.FFAA. Koomee miillaa. Kun jaalaala yokaan dhiira harkisuu keessatti gahee guddaa waan hin taphanne fakkaata garuu miti sirriitti gahee qaba.
9.FFAA. Dugda. Dhiironni hedduun osoo ofirratti hin beekiin dugda gadi dhooqaa yokaan (curved) baay’ee jaallatu.
8.FFAA. Garaa (mudhii). Kana yeroo hedduu sirboonni aadaa keenyaa yoo durbaaf weellisan qalloo mudhii soonsaa… kan mudhiin qabaa hin guunne… fi kkn jedhu ni beekna.
7.FFAA. Rifeensa. Dhiironni riifensa dheeraa jaallatan akkuma jiran kuun ammoo gabaabaa mammaramaa jaallatu. Garuu inni guddaan rifeensaaf bakka guddaa qabu.
6.FFAA. Taafaa (hip) kun kara cinaan kan mullatu malee isa dudduubaan argamu san miti. Yoo bal’aa fi curved ta’e dhiironni ni filatu jedha researchiin adda addaa.
5.FFAA. Seequumsa ishii (smile). Kuun namoonni hedduu kan beekanii fi kan irratti walii galan kan hedduu nama harkisuudha.
4.FFAA. Hidhii (lips) Kun yoo guutuu ta’ee fi hammaan giddu galeessa ta’e jallatamaa ta’a. Garuu qalama baay’ee ciccimaa fi fagotti mul’atu yoo itti diban mul’isuuf malee harkisuuf ga’ee hin qabu.
3.FFAA. Guntuta (breast). Harmi yoo dhaabatu guddatee yoo bareeduu… wellistootni keenya illee akkam akka nama harkisu ni beeku. Ishii guntutni gaafa jibichaa fakkaatu qabdu jedhu..
2.FFAA. Teessuma (Butt). Kun homaa gaaffii hin qabu. Dhiirri akka dubara dudduuba ishii sagal dhoksee ilaalu ni beekna.
1.FFAA. Ija (Eye). Inni kun eeboo yokaan xiyyadha. Ni waraana, ni ajjeesa, ni injifata. Maarree gooftaa dhiiraati jechuun ni danda’ama.

Ajaa’iboota Qaama Keenyaa Kudhan (10)

Ajaa’iboota Qaama Keenyaa Kudhan (10)
1. Asidiin garaacha keenyaa (HCl) sibiila ciminni isaa sibiila bulbuluu danda’a
2. Gogaan keenya torban lamaa haga sadii giduutti kan haarawatti of jijjiira.
3. Ilkaan tokkicha irra bakteeriyaa haga miliyeena 100 ta’antu walhoree jiraata.
4. DNA qaama keenyaa hundi osoo diigamee dheeratee kiiloomeetira biliyeena 16 dheerata ( dachee irra ka’ee planeetii pluutoo bira ga’ee deebe dachee ga’uu danda’a)
5. Guyyaa keessaa 10% iji keenyaa libsachuu irratti yeroo isaa dabarsa.
6. Iji keenya halluuwwaan baay’inaan miliyeena 7 ta’an adda baasuu danda’a.
7. Funyaan keenya foolii gosa tiriliyeena tokko adda baasuu danda’a
8. Bara jireenya isaa keessatti namni hancufa bishaan daakaa hoteelaaf ta’u ol oomisha.
9. Namni giddu galeessi tokko guyyatti al 14 dhuufa (halkan dabalatee)
10. Namni tokkichi atoomota Octaaliyeena torba (7,000,000,000,000,000,000,000,000,000) irraa uumame.

Afaan Oromoo – Fedhasaa Taaddasaa’tin.

Dhiyootti dhiifnee fagootti jooruu hinwaayu! Kaaniif qooduun qaqqabsiisaa!

Dhimma Afaan Ofiin barachuu…

Mee namoonni isinii hungalin hubannoo godhadhaa!

Dhimma ‘Education roadmap’ kan mormineef sababa gahaa qabna. Hojii dhabnee odeessaa waan jirruuf isinitti hinfakkaatin. Ragaa diinni fudhatee Afaan Oromootti duule dhugoomsuufii dhiisaa (deddeebitanii maxxansaa kan jirtan isuma isaan jechaa jiranidha). Oromoon afaan ofii sadarkaa guddaan gahachuuf qabsaa’e malee gadi guddachuu afaanichaa arguuf miti. Kanaaf waan isiniif hingalin hanga isiniif galutti qo’adhaa!

Jarri kun Afaan Oromoo irratti shira xaxuu erga jalqabanii turaniiru. LGIM yeroo qopheessanis karooruma kana qabu. Kaayyoon isaanii:
1. Afaan Oromoo itti fufiinsa dhorkuudha. Kan jechuun maali? Itti fufiinsa barnootaafi tartiiba qubee yoo jeeqan afaanichi afaan hojii federaalaa ta’uu qaba kan jedhu sanatti gufuu ta’uu malu. Afaan tokko afaan hojii biyya tokkoo ta’uuf caasaa walfakkaataan waggootta 20 ol yoo barsiifame yaadni jedhu jira. Sana dursanii jeequu! Deemsi barnootaas akkasi! Yeroo nuti Afaan Oromoo Afaaan hojii federaalaa akka ta’u gaafachaa jirru kanatti dhimmi afaanichaa xiyyeeffannoo akka hinarganne godhamaa jira.
2. Qubee Afaan Oomoo amma jiru kana jijjiiruudha. Yeroo baay’ee deddeebi’anii kaasaa kan jiran qunbeen saabbaa hojiirra akka oolu gochuudha. Nuti kana itti siqeenyaan beekna. Yuunvarsiitii jimmaatti fooramii afaan giizii hambisuu jedhu (matadureesaa kallattiin hinyaadadhu) waggaa lamman darbe geggeeffame irratti yaadni kun ka’ee akka ture quban qaba. Bara kanammoo fooramiin kun hawaasaatti geggeeffame. Hayyoonni nu biraa deeman dhimma kana mormanii ba’an.
3. Qorannoo jala gugatanii Afaan Oromoo quucarsuudha. Qorannoon jara kanaa kunoo as ba’e. Afaan dhalootaan barachuun akka waan qulqullina barnootaa gufachiiseetti ibsaa jiru. Kanaaf akka waan qorannoon mirkaneessaniitti nu amansiisuuf as ba’an. Akka isaan yaadanitti Afaan Oromoo namni barate beekumsa ga’aa hinqabu. Kanaaf, afaan Oromoon barachuu irraa waggaan lama qonxoramuu qaba yaada jedhu fidan. Hubadhaa! Namoonni baay’een waan keessa hinbeekne falmaa jirtu. Dubbii kana duba waanan tarreesseefi kan biraatu jira. Kanammoo deemsa keessa arguuf waan jirruuf rakkoo hinqabu. Mee asii gaditti xurree barnootaa haarawaa xiinxaluuf yaalla!
Roodmaappiin barnootaa haarenyi akkana jedha.
Ministeera Barnootaa ministeerota 3tti qoqqooda. Ministeera Leenjii Barnoota Olaanoo,
Ministeera Leenjii Barnoota Waliigalaafi Ministeera Dandeettii Addaa fi Kalaqaa.

1. Kutaa 1-6tti barattoonni hundi afaan dhalootatiin baratu.
2. Kutaa 7-12tti barnoonni afaan Ingiliziitin kennama.
Dubbiin qabxii kana lamaan irratti. Maaliif kutaa 1-8 irraa kurtaa 7fi 8 qonxiran? Kutaa lamman kana Afaan Ingilizii taasisuun kun qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaa? Maalumaaf Afaan dhalootaan barachuun akka miidhaa fidetti ilaalame? Ijoolleen saayinsii uumamaas ta’e kan hawaasaa afaan ofiin barachuun bu’aa hinqabuu? Icciitiin saayinsii yoo afaan ofiin baratan caalaatti namaa gala. Kanaaf waan isaan godhan kun fudhatama hinqabu.
Murtoon mootummoota gamtoomanii kan bara 1953 hojiirra ooles kabajamuu qaba. Biyyoonnni Awurooppaa guutummaan guutuutti afaan ofiin sadarkaa barnoota hundaa baratanis guddina daangaa hinqabnerra kan ga’an icciituun kun waan galeefidha. Mee barruun afaan ingilizii kana dubbisaa!
“UNESCO, quoting a Canadian Linguist, Mackey, states that politically charged researchers usually serve the interests of a few authorities on the top by avoiding the ethics of research and interests of the mass people, because they get the lion’s share of research funding. Generally, UNESCO’s declarations base on worldwide survey carried out in 1953 emphasizes the use of mother tongue as medium of instructions for multiple benefits listed there. It says that mother tongue education is the best way for students for it bridges the gaps between home language and language of instruction. Language is seen as cultural core values which carry identity and helps students to gain authentic knowledge and philosophical capacity. On the contrary, imposed language is a barrier of understanding contents of a lesson by itself.”
Akkas taanaan ijoolleen Afaan Oriitiin hanga digiriitti koorsii hundayyuu barachuun bu’aa malee miidhaa hinqabu. Afaan akkaataa itti waa hubannus ta’e waa ibsinu daangessuu akka danda’u waan qoratameef ijoolleen afaan ofiitiin akka barattu UNISCOn murtaa’e. Warri kun garuu sana mormanii afaan ofiitiin barachuu gadi xiqqeessanii jiru. Kanaafidha kan mormaa jirrus.
3. Kutaa 1-12tti afaan Ingilizii akka barnoota 1tti kennama.
4. Kutaa 1-12tti afaan Amaaraafi afaan biraa 1 akka barnoota gochuu.
Kanarratti mormiin hinjiru. Nuti Afaan kamiiniyyuu barachuun rakkoo akka qabutti hinilaalle. Mormiin keeyas afaan maa baratamaa miti. Garuu inni “Oromiyaa keessatti Aaan Oromoofi Afaan Amaaraa (national
working language/Amharic waan ta’eef) kutaa 1-12tti akka gosa barnoo tokkootti kennama” jedhutu shira qaba. shirri sun Afaan Amaaraa afaan hojii federaalaatimoo afaan hojii biyyoolessaati? Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta’uunsaa callee bishaan buute ta’ee? Habadan kana irratti mormii qabna. Afaan Amaaraa 1-PhD haabarsiisan. Sanan miti rakkoon keenya. Afaan Oromoo afaan ummata miliyoona 50 ta’uu gadi xiqqeessuun kun shira.
Hubadhaa! Seera tumame duuba deebisuun ulfaataadha. Osoo hintumamin kan dabe sirreessuu wayya! Kanaaf, afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta’uu qaba. Sana taanaan ammoo biyyattii guutuutu barachuu feesisa.
# Afaan Amaaraa kunis afaan federaalaa moo afaan biyyoolessaati? Akka heera biyyattiitti afaan federaalatu jira. Afaan biyyoolessaa kan jedhu kun eessaa dhufe? Maal jechuudha? Maal yaadaa jiru jarri. Tarii afaan naannooyyuu afaan amaaraa ta’uu deemaa? Sana walumaan ilaaluuf deemna.
Qabxiilee itti aananii jiran kanarraa akka dhuunfaa kootti mormii hinqabu!
5. Qormaanni biyyoolessaa kutaa 10ffaa nihafa.
6. Qormaanni waliigalaa kutaa 6, 8fi 12ffaarratti kennama.
7. Turmaanni yuunvarsiitii xiqqaan waggaa 4 ta’a.
8. Barattoota yuunvarsiitii waggaa jalqabaatif barnoota waliinii /common courses/ baratu.
9. Barattoonni ebba ga’an/waggaa xumuraa baatii 4 – 8f gara biraa dhaquudhan
hawaasa ni tajaajilu.
10. Roodmaappichi waggoota 12f tajajaila.
Waggaa 200fuu haa tajaajiluuf garuu dhimma keenya irratti ofeeggachuu barbaachisa!
Hubachiisa!
Dhimmi kun xiyyeeffannoo akka argatuuf mormii karaa nagaa gochuun barbaachisaadha. Kun amma yoo nu darbe waggoota nutti lakkaa’uuf jira.
Horaa bulaa!

Fedhasaa Taaddasaa

GURBAA JIA 11 IMALEE MIILAAN HAJJII DHAQE !!

Hajji 1439/2018

GURBAA JIA 11 IMALEE MIILAAN HAJJII DHAQE !!

haga dhumaatti dubbisaa please

Senaad hadiziik dhalataan boosniya senad jedhamu kiilo meetiroota 5,700 adeemsa tahu biyyoota torba qaxxaamuruun miila isaatin deemee naannoo qulqullittii addunyaa kanaa kan taate magaalaa makkaa seenun isaa ni yaadatama shaanxaa kiilo giraama 20 ulfaatu duugda isaatitti baadhate guyyaa 314 Bosniyaa,Sarbiyaa,Bulgaariyaa,Turkey,Sooriyaa,Jordaan, Qaxxaamuruudhan Ture kan inni saa’udii arabiyaa seene wal waraansa hamaa keessa kan jirtu sooriyaa keessa kiilo meetira 500 guyyaa 11f imalee jira magaalawwan sooriyaa lolli itti hammaate Aleeppo Fi damasqoo keessa darbee isayyuu iddoo wal waraansi hamaan bashaar al asaadi fi finciltootan itti gaggeeffamu keessa darbeeti shakkiidhan mana hidhaa si hin galchinee?? jedhamee yeroo gaafatamu deebii yeroo kennu akkas jedhe

👉”homa tokko hidhaan na hin mudanne yeroo tokko qofa hidhattooni al asaad na qabanii akka ani shaanxaa koo hiiku na ajajan yeroo hiikamu shaanxaa koo keessa kan jiru nyaata fi qur’aana fi uffata koo qofa ture ”

eeessa deemutti jirta?? naan jedhan hajjii gochuuf gara makkatul mukarramaa deemutti jira jedheen akka malee ajaa’ibamanii deemi naan jedhani gadi na lakkisan maqaa rabbiitin imala koo itti fufe mana kootii erga bahee ji’a 11 booda dachii saudi arabia keessa ijjadhe

Dadhabbii koo hunda irraanfadhe jireenya koo keessatti guyyaa ani itti gammade yeroo saudi seene sani !! Bilal Zayed

Eid Mubarak – Pr. Lammaa Magarsaa

Ergaa Baga Geessanii Pirezidaantii MNO Obbo Lammaa Magarsaa Hawaasa Musliimaaf Dabarsan!

Hawaasa Musliimaa Naannoofii Biyya keenyaa Maraan baga idul Adahaa (Arafaa)tiin isin gahe –Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Doktora kabajaa Lammaa Magarsaa

Kabajamtoota Hordoftoota Amantaa Musliimaa Naannoof Biyya keenyaa baga guyyaa eebbifamaa Kanaan isin gahe yoon jechu jaalalaafii gammachuu onnee koorraa burqeeni.
Ayyaanni kun hawaasa musliimaa biratti ayyaana hordoftoonni amantaa Musliimaa ofii isaanii caalaa ollaa isaaniif ,lammii isaaf waan qabu itti qoodu, jaalalaa, tokkummaafii obbolummaa onneerraa madde itti argisiisuudha.

Ayyaanni Arafaa waaqa itti galateeffachaa gochaa badii kamuu itti balaaleeffachaa jaalalaaf miira amantaan qulqullina keessa ofiitii fuula waaqaa dura itti dhaabbataniidha.
Hawaasni Musliimaa naannoo keenyaa ammo duudhaa amantaan alatti aadaa wajji jireenyaafii jaalalaa qabuun naannoo keenya keessatti nageenyiif jaalalli akka dagaagu hundee ta’ee addunyaaf fakkeenyummaa isaa itti argisiisaa jiruudha.

Maqaa koofii maqaa Mootummaan Naannoo keenyaatiin obbolaawwan koo musliimaa naannoo keenya,biyya keenyaafii addunyaa mararra jirtan maraan Guyyaa eebbifamaa kanaaf baga geessan baga geenye jechaa duudhaan jaalalaafii walii yaaduu amantaa kun guyyaa kan walii qabnu walii qoodaa hiyyeessa bira dhaabbachaa kan rakkateef irkoo,kan dhibameef fayyaa kan walloleef araara ,walii walii keenyaaf,ollaa keenyaaf Naannoo keenyaaf biyya keenyaaf hawwii gaarii itti ibsanuudha jadheen amana.

Keessattuu Ayyaanni baranaa ayyaana walqixxummaaf tokkummaan mirga namoomaafii amantaa Naannoof biyya keenyaa qixxee itti kabajamee miira obbolummaaf jaalalaa biyyattiitiin jijjiirama roga maraa keessa itti argamu tahuun isaa gammachuu addaa kan nutti uumuufii naannoof biyya keenyaaf badhaadhina itti hawwaa jirruudha jadheen amana.

Yaa tahu malee jijjiiramni wareegama qaqqaalii lammiin dhufe kun kan hin liqimsamneef miidhagina keenya kana booreessuuf sababii adda addaan nu gufachiisuuf itti wixxirfatan keessatti argamna
Kana ammo hawaasni Musliimaa keenya dura dhaabbachuun saaxilaa olaantummaan seeraa naannoo keenya keessatti akka mirkanaawuufii jaalalaaf haqummaan amantaan keenya nu dhaalchise hojii akka jijjiiraa deemnu shakkii tokko hin qabu.

Kanaaf yeroon kun yeroo wal bira dhaabbannee tokkummaa keenya itti cimsannu waan ta’eef Mootummaan Naannoo Oromiyaa Hawaasni musliimaa keenya Duudhaan Obbolummaaf Nageenyaa Amantaa Musliimaa hawaasa Naannoo keenyaaf hundee tahe kun akkuma kaleessaa harraas nageenyaafii badhaadhina naannoo keenyaaf akka oolu,Miirri jaalalaafii wajji jireenyaa keenya akka dagaaguuf tumsa walirraa hin cinne gochaa jiruuf hawaasa musliimaa keenya carraa Kanaan galateeffachuun barbaada.
Kanaaf akkuma kaleessaa Nageenya naannoo keenyaa mirkaneessaa guddinaaf badhaadhina Naannoof biyya keenyaaf yeroo kamuu caalaa beekkomsa ,dandeettiif qabeenya qabnuun tumsa walirraa hin cinne akka taasifnu carraa Kanaan ergaa koo dabarsaa ayyaanni baranaa kan jaalalaa nagayaafii heegareen biyya keenyaa ifuu jalqabe itti leellisu akka nuuf tahu hawwii qabuun ibsaa
Ayyaana Gaarii!!!!