Muhammad Bin Salmaan…

Muhammad Bin Salmaan “Falasxiinonni yaada Donaald Traamp haa fudhatan yookaan haa callisan” jedhe.
Odeeyfannoo
May 01/2018
____
Dhaaltuun Goonfoo Sa’udii Muhammad Bin Salmaan ji’a dabre keessa Garee Yahuudoota Ameerikaa waliin marii dhoksaan geggeesse irratti “Hooggantoonni Falasxiin yaada araaraa Ameerikaan nageenya naannichatti buusuuf akka furmaataatti dhiheessitu dirqama fudhatuu qabu yookaan ammoo caallisuu qabu” jechuun akka dubbate Midiyaaleen Isra’eel gabaasan.

Akka gabaasichaatti Muhammad Bin Salman, Walgahii dhoksaan baatii darbe keessaa hooggantoota gareelee Yahuudota Ameerikaa keessatti argaman waliin magaalaa Niwuyoork keessatti geggeese irratti, Prezdantii Falasxiin Mahmuud Abbaas qeeqaa ture.

Muhammad Biin Salmaan “Yeroon kan Falasxiinonni yaada furmaata ni taha jedhame itti fudhatanii fi walii galtee irra gahuufis itti marii godhaniidha; yoo didan immoo afaan isaanii haa qabatan” jedhe.

Dhuma waggaa darbee keessa Prezdantiin Ameerikaa magaalaan ALQUDS magaalaa guddoo Isra’eliiti jechuun labsuun isaa ni yaadatama. Muhammad Bin Salmaan immoo prezdaantiin Falasxiin Mahmuud Abbaas akka murtii kana qeebalu dhiibbaa irratti godhaa kan ture yoo tahu, Prezdant Mahmuud Abbaas Labsii Traamp kuffisuun, amma booda Ameerikaan Nuuf Isra’eel jiddutti jarsummaaf hin hirmaattu jechuun dide.
_
NuuralHudaa
Soora Qalbii Muslimaa
https://t.me/nuuralhudaa

Advertisements

EENNUTU DHUUFE? – Amaan Hedatoo’tin

EENNUTU DHUUFE?
(Yaadannoo Ijoollummaa keessaa waan gaaf tokkoo)

Kalaqa- imagination
………………………………

Bara san. Eennu fa’a turre. Irkisoo ilkaan shergee, Eda’oo muroo-sufoo, Jawaaroo kittaa adii, Hiikoo gabaabaa, Hirphoo tamaarii, Tabsaayee abbaa Guddataa, Ganamoo Haadha Raadee, Oogatoo qaldhaa, Tarrafaa Bataskaanaa…
Ufffff… saahibban ijoollummaa. Laakkayee waan fixu hin sehu. Egaa isaan maqaa dhaye kana mara woliin guddanne. Loon tissinee. Isaan keessaa Oogatoo fi Tabsaayeen ardha lubbuun hin jiran. Worra hafe keessaa ardha eennu eessa akka jiru qajeelatti beekuu baadhus Ganamoo haadha Raadee abbaa konkolaataa fe’aa hedduuti jechaa dhagahe. Tarrafaa bataskaanaa baroota sanii as qeensii ta’ee afaan Amaaraatiin waa himuu isaa malee tana deebi’ee hin beeku. Isaan kuuwwan garuu qe’ee hin baane. Hirphoo tamaarii baruma san mana barumsaa galee uduu hin turin afaan Amaaraa beeka jedhee boonuu jalqabellee achuma qe’etti hafe. Gaaf tokko garuu ijoollee Amaaraa irraa afaan nuu hiikeera. Nullee waan ijoolleen Amaaraa sun jette beekuu baannullee,ijoollee Amaaraa sunillee waan inni afaan Oromootiin jedhu beekuu baattulee waan inni jidduu teenna dhabatee himu afaan bannee caqafneerra. Wonni inni jedhu gariin fakkaachuu baatullee ajaa’ibsiifachuun keenna hin oolle.

…………………………………………

Egaa gaafa tokko. Isaan asii olitti maqaa dhaye kanniin keessaa torba taanee mataa tikaa turre. Akka ardha yaadadhutti Tarrafaa Bataskaanaa fi Oogatoo qaldhaa malee isaan kaawwan marumaa woliin turre. Lafti bona cinaa badheessaati. Loon anjeelaloo diqqaa obaafnee dachaana. Anjeelalo laga naannoo keennaa ganna guutee nama hin ceesifnee fi bona hin gonne, ka gaara Kaakkaa jalaa ka’u. Obaa dacha’aarra. Karaa konkolaataa laga anjeelaloo fi qe’ee teenna jiddu bahu uduu qaxxaamurraarru konkolaataa dhaabatu wohii argine. Konkolaataan adii wohii ture. Itti fifiinnee bira geenne. San dura konkolaataa fiigu malee ka dhaabatu arginee hin beennu. Isa fiigu faana fiinnee, yoo dhaqqabuu dhabne dhagaan darbannee biraa dachaana. Egaa konkolaataa fagotti laalaa turre bira geennee duraa-duuba naannofne. Nu keessaa irra guddaan ana ture. Umrii fi humnaanillee. Ijoollee ganda keennaa saniif akka afaan baraatiin jennutti “boss.” Ka yoo dirqamni wohii jiraate ajaja kennu. Egaa akkuma yeroo kaan lolaa fi tolallee hoogganu konkolaataa san ka itti hiiquu sodaateen “bada kaakkee hin sodaattee! As hiiqii laali” jedhaa, ka uggee na bira taree itti hiiquu kajeelu ammoo “deebi uf duuba” jedhee ija itti babaasee irraa ittisaa maraa sonaan daaw’achiise. Martuu anatti aanee irra naannayee daaw’ate.

“Bada Binoo Bitaacha! Argitaa? Argitaa?” naan jedhe Irkiso hiixxatee daaw’itee konkolaataa keessaan achi laalaa. Bakka an hin jirretti ka uf komaand poostiin isa ture. An maqaa namatti baasuu malee akka natti baasan hin jaaladhu ture.Egaa ka inni natti himu dhiisee “bitaacha! naan jedhin siin hin jennee! konkaa shergee!” jedhee ija itti babaasaa gara inni natti akeeke hiixxadhee yoo achi laalu nama woyiittu konkolaataa keessa taa’a. Martuu fifiigaa dhufee haga danda’u hiixxatee namticha san laaluu fi fifiiguun takka taate. Woy fiinnee ree? Akka ajaa’ibaa. Uduu akkasiin itti fufnee jiraannee ardha Useen Boolti, Jamaayikichi nutti hin qixxaatu ture.
……………………..

Akka achii as naa galutti namtichi konkolaataa keessa taa’u sun akka nu taanu laalaa turee konkolaataa “phiiiiiiph” goonaan nu martuu fiigichatti dhaabanne. Nu keessaa tokko naasuun gatantaree kufe. Garuu gangalatee ka’ee haga jiruun fiiguu isaa marti keenna hin agarre. Martuu fiiguu malee ka gara fiigu laallate hin turre. Eennu garam akka fiigellee ka laale hin turre. Martuu xurumbaa konkolaataa san jalaa lubbuu baafachuudhaaf garuma fuulli gara gale kuf-caba qajeele. Maayii martuu haga lutti isaa dandeette fiigaa turee yoo ufirra mildhatu konkolaataan sun isa faana fiigaa hin turre.
………………………..

Haga turre turree maayii wolitti dachaane.
“Eennutu dhuufe?” jedhe Ganamoo Haadha Raadee kolfaa.
“Muroo sufoo hin kufe” jedhe Irkisoo ilkaan shergeellee seeqataa. Namtichi konkolaataa keessa taa’u xurumbaa “phiiiiiiiiiph” goonaan nu keessaa tokko muddamee “Xuuuuux” godhee fiiguu malee eennu akka ta’e eennullee hin hubanne. Bakka itti wolitti dachaanetti wol geennee fagotti yoo achi laallu konkolaataan sun achuma dhaabata. Ugginee garuu achitti hin dachaane.
………………………………..

Egaa eega dachaanee wol geennee booda konkolaataa san ufirraa eegaa hujiin itti aanutti taree. Nama dhuufe adda baasuu. Qorannoodhaan. Qorannicha garuu gariin hin jaalanne. Martuu uf hin amanne. Ka ta’es ta’u wiixaa fuunee caccabsinee abbaa dhuufe akka adda baasutti isa torba qopheessine. Nama torbaaf. Akka qorannichaatti wiixaa san kallacharratti akka woraanamuutti maxxansinee yoo irra dhaabachuu baatee bu’e namni sun ka dhuufee miti. Namni wiixaan sun itti rakkate garuu nama dhuufe. Qorannoo ajaa’ibaa. Namni qorannoon irratti godhamu ammoo yeroo qorannoo socho’uu akka hin qabne wolitti himnee hiriiratti dachaane. Hoogganni qorannichaa ana ture. Kanaafuu an hiriira keessa hin seenne. Haata’uu martuu qorannichaaf dura dhufuu hin barbaanne. Garuu ajaja itti makee “akkuma dhaabbanne kanatti bitaa gara mirgaa jalqabna” an jennaan martuu caldhise. Jaalachuu baatanillee ka morme hin turre. Akka hiriirichaatti jalqabarra ka ture Jawaaroo kittaa adiiti. Isumaan jalqabne. Wiixaan itti rakkisuu yaalle irra hin dhaabanne. Takkittimaan irraa bu’e. Ka dhuufe isa akka hin ta’in adda bafnee Irkisoo ilkaan shergeeti tarre. Inni uduma qorannoon irratti hin godhamin fuure. “Maal hin dhuuftee?” jedheen muroo sufoo, Eda’o. Eda’oon “muroo-sufo” jechuu malee eennu akka ibsa maqaa kana baaseef nu keessaa ka beeku hin turre. Wonni hubannu garuu dubbii gussuu isaati. Akka fakkeennaatti “adurree luka saddeetii argee ari’aa oolee…” nuun jedhee beeka. “Eessatti?” jennaan “balbala haadha Raadeetii kaasee baarzaafii Kifilee na jalaa seente” jedhe. Gaaf tokkollee “Afaan Amaaraa baradheera” nuun jedhe. Eeessatti akka barate gaafannaan “abbaa kiyya woliin qe’ee worra Gaarradoo Guutamaa dhan’eeti” nuun jedhe. Worri Gaarradootuu afaan Amaaraa ka hin beenne ta’uu garuu eega marti keenna guddanne hubanne. “Guyyaa meeqa dhaxxee baratte?” ka jedheen hin turre. “Mee maal fa’a beetta?” jennaan, “fincaan afaan Amaaraatiin afincaa jedhama” jedhee nutti hime. Jibichi “jib” akka jedhamu, qorsoon “qursi” akka jedhamtu. Dammi ammoo “dam” akka jedhamu fa’a nu barsiisee ture bara san. Haaluma saniin nu martuu afaan Amaaraa isarraa baranne kana manatti gallee obboleeyyan teenna ta durbaa barsiifneerra. Isaanillee keenna kana maalalaa nurraa baratanii turan.
…………………..

Jawaaroo ammoo abbaan isaa kittaa adii malee hin bituuf ture. Isa kushee duubaan nagaa qabdu godhatee beekullee namni arge hin jiru. “Surreen isaa maaliif duubaan biintamti?” yoo jedhamu “uduu itti dhuufu akkanatti kukkute” jennee itti kolfina. Innillee hin aaru. Fayyaalessa umrii ijoollummaa saniin waanuma argetti kolfee bira taruu danda’u wohii ture.
…………………………………….
Egaa Irkisoon fuuraan fudhate “maal ka fuurtu? Hin dhuuftee?” jennaan “qarbiin abbaa abbaa kiyyaa edana na haanyaattu” jedhee akka hin dhuufin xiixee kakate. Yoona an sagalee ol fudhee “abbaan dhuufe yoo himate hoo?” jedhe laagaa jabeessee. Ka dubbate hin turre. Egaa ka yaaliin irratti godhame Irkisoo wiixaan akka waan irra dhaabatuu ta’ee irraa bu’e. Yoona Jawaaroon kittaa adii “innillee hin dhuufne. Garuu dhuufuu gaheera, muddameera” jedhe. Qorannicha caalatti mirkaneeffachuudhaaf uduma inni mormu harka takka irra deebifne. Irra hin dhaabanne. Egaa haala qorannicha gooneetiin namoota shan geessinee namni lama hafe. Anaa fi muroo-sufoo-Eda’oon. Ka itti aansine isa. Yaalii isarratti gooneen wiixaan itti rakkachuu kaanaan mataa hargufe ufirraa buuse, Eda’o. “yoo deebitee ka sochootu taate ka dhuufe si’ii” jennee sodaachifnee deebinee yaalle. Wiixaan bade sun garuu itti rakkate. Inumaayyuu maayii irraa bu’uu dinnaan lafa kotootee, qabrii akaakayyootaa fi abaabayyootaa laakkayee akka hin dhuufin kakataa harkaan ufirraa fuudhee laalaa ufirraa achi darbe. Garuu ka isa dhagahe hin turre. Itti kolfuu malee. Egaa bara san akkasitti qorannoo gooneen nama dhuufe adda baafannee muroo-sufoo, Eda’oon “biyyee dhuufi ati” jedhaa mormatti hiine. Abbaa dhuufe garuu haga guyyaa ardhaa ka beeku nama tokko qofa ture. Itti guddaa garee gaaf sanii. Binoo bitaacha. Boosa.
…. ……………………………..

Dhaloota Baraaruu – Taayyee Danda’aa ‘tin

Dhaloota Baraaruu (Save the Generation): Taayyee Danda’aatiin

Qaami Shanee jedhamu ololaan sammuu ummataa sakaalee gabrummaa nutti dheeressaa jira. Yeroo dheeraaf tokkummaaf jecha obsine. Amma jarri ifatti baatee tokkummaa Oromoo diiguuf kaate. Kanaafuu dhugaa jiru saaxiluu barbaachisa. Amalli Shaneen ittiin beekamtu kudhan kunooti.
1. Shaneen diina waliin taatee saba hiisifti. Namoota baayyee harka diinaa galchite. Gamasii si erganii gamanaa si qabsiisu. Ijaaranii ykn galmeessanii diinaaf gabaastu.Hidhamtoota maqaa ABOtiin Qaallittii fi Ziwaayi ciisan gara caalu jaratu hiisise. Ani wayita laman hidhame. Hoolachuu shaneetu na hiisise. Namooti Daawud mataan isaa qabsiise hidhaa jiru. Yoo hiree argattanii Qaallittii seentan dhugaa kana ni hubattu.
2. Sirbi shanee tokkicha. Barayyuu hiriira. Ganna kudhan dura “WBOn gaara san duuba qabateera” jechuun ijoollee gowwomsanii abiddatti galchan. Gooti akka Jaagamaa Badhaanee faati gaafas wareegame. Shaneen Jaagamaa ajjeechise amma biyya alaa taa’ee shaneef lallaba. WBOn jarri baantu gaafasii mitii har’ayyuu as hin baane. Baranas hiriiruma. Miilana qeerroo digdama caalutu ajjeefame. Barayyuu gadaan tan bilisummaa ti. Loluuf gadi bahanii ololaan saba goolu. Ijoollee xixinnoo sobanii diina naatoo namaaf hin qabnetti geessu. Hooomtuu hin geeddaramu. Sirba tokko callaa! Alaabaa hurgufaa sirbuu ykn booyuu qofaan bilisa nu baasuu hedu.
3. Shaneen tokkummaa Oromoo hin jaalattu. Amantii fi kutaan Oromoo qooddee walitti buufti. Yeroo tokko Arsii fi Harargee jidduutti shira goote. Gaafa Ziwaay turre ammoo Arsii fi Shawaa walitti buusuun ijoollee afaanii walfuudhanii nyaatan diina walitti goote. Booranaa fi Gujii jidduuttis daba hojjateerti. Boorana mataa isaa Sabboo fi Goonatti qooduuf yaaltee turte. Bakka maratti akka Oromoon wal shakkuuf hojjatti. Falaasami jaraatuu shakkii dha. “Ilmi namaa hin amanamu” siin jetti. Nama dhiisii ofuu akka hin amanne si gorsiti. Kun siyaasa diiggati. Ergama diinaa raawwatti.
4. Shaneen Oromoo jabaa hin jaalattu. Yoo argatte ofii ajjeefti. Gootota akka Gishuu Jaarraa fi Mullis Gadaa faa ni yaadanna. Tan biraa ammoo bosonni Solooloo haa lakkaayu. Dargaggoota bara 2006 diina loluuf achi galan harka caalu ajjeeftee “Ameerikaa ykn Awustiraaliyaa ergine” jette. Hiriyaan koo kan jarri hiriyaa irraa ajjeesan amma Ziwaayi jira.Yoo feete ammoo diina qabsiifti. Addeessaa Gadaa fi kkf akkasiin nyaataman. Yoo ati badii ishii qeeqxe “diina ykn gantuu” siin jetti. Waan ofii taaten si yaamti. Dr Mararaan Guraagee ta’uu jaratu ololaa bahe. Abbaaduulaan ammoo Tigree ta’uu nutti himaa turan. Oromummaa jaratu namaaf kenna. Yoo jara waliin kijibuu baatte Oromummaa sirraa fuudhu. Yookan ammoo lafumaa ka’anii basaasa siin jedhu. Amma ammoo bulchiinsa obbo Lammaa xureessuf Kaartuum irratti diina faana mari’ataa turte jedhama. Jabaa Oromoo arrabsuun amala isiiti.
5. Shaneen naamusa hin qabdu. Machooftuu, sobduu, qamaatuu, sagaagaltuu fi hattuutu gurmaa’ee “bilisummaaf qabsoofna” siin jedha.Hawaasa keessatti waan fokkuu dubbatuuf namatti hin tolle raawwataa ooltee bulti. Kijiba malee kabaja hin beektu. Waan ofii hojjattu siif kinniti..
6. Shaneen Oromoof naatoo hin qabdu. Dhiigi fi lubbuun Oromoo ishii hin mararu. Faayidaa murna ofii qofa laalti. Abbaan fedhe du’us, hidhamus isiin dhimma hin qabdu. Akkuma dhagaa tokko darbattee tokko kaafti. Dura daa’ima miiraan kakaaftee hiisifti. Sana booda jara dhiiftee kan biraa gowwomsti. Waan Oromoof hin tolle raawwatti. Miilana otoo lakkii jennuu diinni karaa ishiin seenee dhiiga obboleeyyan keenyaa dhangalaase.
7. Shaneen diina faana firooma qajeelaa qabdi. Dubbiin Girmaa Xurunee dhugaa kana ni addeessa. Diinni Oromoota nagayaa kanneen akka Baqqalaa fi Mararaa hidhee darara. Girmaa Xurunee, “hoogganaan qeerroo bilisummaa”, garuu nagumaan Finfinnee keessa bashannana. Gaafa ummati Girmaan basaasa ta’uu argee saaxilu shaneen irraa ittise.
8.Shaneen gaafa dabaan of muudee kaasee waan saba miidhu malee waan Oromoof tolu hin hojjanne. Olola qofaan lafa dhiphisa. Erga kallattii afraniinuu WBO bobbaasuu nutti himee ganna 16 ykn 17 tareera. WBOn guyyumaan “waraana diinaa digdama ykn soddoma hojii ala” gochaa oola. Akka SBOn himutti waraanni Itoophiyaa qaata dhume. Ololumaan lolaa bara lakkaayu. Ganna sana hunda lolanii lafa taakkuu takkallee hin dhuunfanne. Gaafa ummati fincilee mootummaa raasu jarri rasaasa takkayyuu hin dhukaafne. WBOn jarri dhaadhessu bakka seene dhabne. Sirbitoota cubbuu jaraa hin beekne qofatu “Daangaa irraa kukuffisa” jiraachuu isaanii nutti hime. Ergasii meeqa kuffisan laata?
9. Shaneen kijibaan jabaa of fakkeessiti. Waaan takkaa quba hin qabneen of himti. Gaafa paartiin Qindoominaa jabaatee mootummaa raasu “Nutu duuba jira” jette. Gaafa ONLF jabaatu ammoo “nutu isa ijaare” jette. Mana tasa gubata ykn riiqicha bakakkaan dhawe “WBOtu barbadeesse” jetti. Fincila ummati keenya godhe” natu hooggane” jette. Hiriira barana diinni yaamettis abbaa taatee da’imman balaaf saaxilte. Oromoo ollaa isaatiin wal nyaachisuuf diina waliin saboota biraa irratti yakka raawwachiifte.
10. Shaneen diinaaf dahoo kenniti. Bara darbe lafumaa kaatee fincila Oromoon ganna lamaaf gochaa ture “natu hooggane ” jette.Sun diinaaf haguuggii kennuufi. Mootummaan namoota baayyee ajjeese. Kan hidhamee dararame ammoo haga hin qabu.Namoota nagayaa ajjeesu fi hidhanii dararuun yakka. Shaneen kana oolchuuf abbummaa fudhatte. Shaneen “Shororkeessaa” jedhamee seeraan waan beekamuuf mootummaan shororkeessitoota ajjeesuu fi hidhuu himatee yakka jalaa baha jechuu dha. Jeequmsa amma diinni yaame kanas shaneen ” ana” jette. Kun diinaaf karaa banuu dha. Diinni maqaa ofiitin Oromoo jeequmsaaf baasuu hin danda’u. Qaama maqaa Oromoo qabu argatuu qaba. Kanaaf maqaa Shaneetin yaame.
Walumaagalatti shaneen farra qabsoo Oromoo ti. Ummanni Oromoo dhugaa kana sirriitti hubatuu qaba. Keessattuu qeerroon jara tana irraa abdii kutatee mala biraa laallatuu qaba. Waan hin jirre faana yeroo fi humna qisaasuun hin barbaachisu.
Dhalooti gurmuu diinaa fira se’ee faana rakkataa jira. Dhugaa qofatu rakkoo keessaa nu baasa. Namuu dhugaa beeku dubbatee gurmuu diinaa kana ofirraa cabsuu barbaachisa. Ammaan duuba wal sobuun eessayyuu nu hin geessu.

ጠ/ሚ/ዶር. አቢይ አህመድ ዛሬ ያደረጉት ሙሉ ንግግር /በጽሁፍ/

ጠ/ሚ/ዶር. አቢይ አህመድ ዛሬ ያደረጉት ሙሉ ንግግር /በጽሁፍ/

ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያደረጉት ሙሉ ንግግር እነሆ:-
የተከበሩ አፈ-ጉባዔ
የተከበራችሁ የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት አባላት
የተከበራችሁ የሀገራችን ሕዝቦች
ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች
ክቡራትና ክቡራን!
ሀገራችን ኢትዮጵያ በመንግስት አስተዳደር ስርዓቷ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር በምታከናውንበት በዚህ ታሪካዊ ቀን በተከበረው ምክር ቤት ፊት ቀርቤ ይህንን ንግግር ለማድረግ ስለበቃሁ የተሰማኝን ልዩ ክብር ለመግለጽ እውዳለሁ። ከሁሉ አስቀድሜ፣ ከቅርብ አመታት ወዲህ በአገራችን ለተከሰተው ፖለቲካዊ አለመረጋጋት የመፍትሄ አካል ለመሆን፤ የሀገር ክብርና ብሔራዊ ጥቅም በተሻለ ሁኔታ በአዲስ አመራር ሊጠበቅ ይችላል ብለው በማሰብ፣ ለአህጉራችን ምሳሌ በሆነ መልኩ ሥልጣናቸውን በፈቃዳቸው ላሸጋገሩት ለክቡር አቶ ሀይለማርያም ደሳለኝ ከፍ ያለ አክብሮቴን እገልጻለሁ። በተመሳሳይ የመንግስታዊ ስልጣን ሽግግሩ ያለ እንከን እንዲከናወን ልዩ ሚና ሲጫዋቱ ለቆዩት ሁሉ በመላው ህዝባችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ።
ዕለቱ ለሀገራችን ታሪካዊ ቀን ነው!
በታሪካችን በተለያዩ አጋጣሚዎች አዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ የመጀመር እድሎችን አግኝተን ብዙዋቹን በወጉ ሳንጠቀምባቸው አምልጠውናል። አሁንም፣ ይህ የስልጣን ሽግግር አዲስ ምዕራፍ የምንጀምርበት ሌላ ታሪካዊ እድል ነው፤ በመሆኑም በከፍተኛ የኃላፊነት ስሜት ልንጠቀምበት ይገባል።
ኢትዮጵያ ማህጸነ ለምለም ናት። ከፍ ባለ የአገር ፍቅር መንፈስ ሰርክ የሚተጉ ልጆችን አፍርታለች። ልጆቿም ወደቀድሞ ክብሯ እንድትመለስ፣ የሕዝቧ ሰላምና ፍትህ እንዲጠበቅ፣ ብልጽግና ያለ እድልኦ ለመላው ዜጎች ይደረስ ዘንድ አጥብቀው ይመኛሉ… ይደክማሉ። በሀገር ውስጥና በውጪ ሆነው ስለ ሀገር አድነትና ሰላም… ስለፍትህና እኩልነት…እንዲሁም ስለብልጽግና ይጮሃሉ…ይሞግታሉ… ይሟታሉ።
ይህ የሥልጣን ሽግግር ሁለት አበይት እውነታዎችን የሚመላክት ነው። ክስተቱ፣ በአንድ በኩል በሀገራችን ዘላቂ፤ የተረጋጋና ሁሉን አቀፍ የህገ-መንግሥትታዊ ስርዓት መሰረት ስለመጣላችን ማሳያ ሲሆን፤ በሌላ በኩል ደግሞ ከጊዜው የፖለቲካ፤ የኢኮኖሚ እና የማሕበራዊ ሁኔታዎች ጋር እኩል የሚጓዝና በህዝብ ፍላጎት፤ ህዝብን አለቃው አድርጎ የሚያገለግል ሥርዓት እየገነባን መሆኑ ያመለክታል።
ወቅቱ ከስህተታችን ተምረን አገራችንን የምንክስበት ወቅት ነው!
መሪ ድርጅታችን ኢህአዴግ ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመሩን አጥብቆ በመያዝ ሀገራችንን ከሁለት አስርተ አመታት በላይ ባስተዳደረበት ወቅት በሁሉም መስክ መሰረታዊ ለውጥ ያመጣ ህገ-መንግሥታዊና ፌዴራላዊ ሥርዓት ገንብቷል። ዓለም በአንድ በኩል በጥሞና፣ በአግራሞትና በጉጉት በሌላ በኩል ደግሞ በስጋት እየተመለከተው ያለ ሀገራዊ ለውጥ ላይ እንገኛለን። ያሳካናቸው በርካታ ድሎች እንዳሉ ሁሉ በፍጥነት መቀረፍ የሚገባቸው በርካታ ጉድለቶች እንዳሉም እናምናለን። ከስህተቶቻችን ተምረን ወደ ደፊት በመራመድ ማተኮር ያለብን ጉዳይ የተሻለች ሀገር ለሁላችንም በመገንባቱ ላይ ነው። ዋናው ቁም ነገር፤ አገራችንን ከፍ ወዳለ ምዕራፍ ማሸጋገሩ እና አንድነቷን ጠብቃ የምትቆይበትን ሁኔታ በቀጣይነት እያረጋገጡ መሄዱ ነው። ኢትዮጵያዊነት ያስተማረን እውነታ በጊዜያዊ ችግሮች ተሸንፎ መውደቅን ሳይሆን ፈተናዎችን ወደ ዕድልና መልካም አጋጣሚ ቀይሮ ድል መቀዳጀትን ነው። ትላንት፣ አባቶቻችን በመተማ፣ በማይጨውና በካራ ማራ አጥንታቸውን ከስክሰው የከበረ ደማቸውን አፍስሰው በክብርና በአንድነት ያቆይዋት አገር አለችን። እኛ እድለኞች ነን። ውብ አገር አኩሪ ታሪክ አለን። እኛ መነሻችንን እናውቃለን። በርካታ ዘመናትን የሚሻገር ታሪክ ያለው ታላቅ ህዝብ ነን። ህብረታችን ለዓ ለም ምሳሌ መሆን ይችላል። ጠላቶቻችንን አንበርክኳል። ሉዓላዊነታችንን ጠብቆ ዛሬ ላይ ከማድረሱም በላይ ለሌሎች ህዝቦችም የነጻነት ትግል አርአያ ሆኗል።
ማንነታችንን እንዳይለያይ ሆኖ የተሰናሰለ፣ እንዳትነጣጠል ሆኖ የተገመደ፣የተዋደደ እና የተዋሀደ ነው!
አማራው በካራ-ማራ ለሀገሩ ሉዓላዊነት ተሰውቶ የካራ-ማራ አፈር ሆኖ ቀርቷል። ትግራዋይ በመተማ ከሀገሬ በፊት አንገቴን ውሰዱ ብሎ የመተማ አፈር ሆኗል። ኦሮሞው በአድዋ ተራሮች ላይ ስለሀገሩ ደረቱን ሰጥቶ የሀገሩን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ከአድዋ አፈር ተቀላቅሏል። ሱማሌው፣ ሲዳማው፣ ቤንሻንጉል፣ ወላይታ፣ ጋምቤላው፣ ጉራጌው፣ አፋሩ፣ ስልጤው፣ ከምባታው፣ ሀዲያው እና ሌሎቹም የኢትዮጵያ ህዝቦች ሁሉ በባድመ ከሀገሬ በፊት እኔን ብለው እንደወደቁ ከባድመ አፈር ጋር ተዋህደዋል። አንድ ኢትዮጵያዊ አባት እንዳሉት እኛ ስንኖር ሰዎች፣ ስናልፍ አፈር፣ ስናልፍ ሀገር እንሆናለን። የየትኛውንም ኢትዮጵያዊ ክቡር ስጋና ደም በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ አፈር ሆኖ ታገኙታላችሁ። ኢትዮጵያውያን ስንኖር ኢትዮጵያ ስንሞት ደግሞ ኢትዮጵያ እንሆናለን።
ኢትዮጵያ የሁላችን ሀገር፤ የሁላችን ቤት ናት!
በአንድ ሀገር ውስጥ የሀሳብ ልዩነቶች ይኖራሉ። የሀሳብ ልዩነት እርግማን አይደለም። ልዩነቱ እንዳለ ሆኖ መደማመጥና በመርህ ላይ ተመስርተን መግባባት ስንችል የሀሳብ ልዩነት በረከት ይዞልን ይመጣል። በሀሳብ ፍጭት ውስጥ መፍትሄ ይገኛል። በመተባበር ውስጥ ኃይል አለ።ስንደመር እንጠነክራለን። አንድነት የማይፈታው ችግር አይኖርም… አገር ይገነባል። የኔ ሀሳብ ካላሸነፈ ሞቼ እገኛለሁ ማለት ግን እንኳን አገርን ሊያቆም ቤተሰብን ያፈርሳለ። ያለችን ኢትዮጵያ ነች ከየትኛውም የፖለቲካ አመለካከት በላይ ሀገራዊ አንድነት ይበልጣል። አንድነት ማለት ግን አንድ ዓይነትነት ማለት እንዳልሆነ ሊሰመርበት ይገባል። አንድነታችን ልዩነቶቻችንን ያቀፈ ብዝሃነታችንን በህብረ-ብሔራዊነት ያደመደቀ መሆን አለበት።
እኛ ኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲና ነጻነት ያስፈልገናል፣ ይገባናልም !
ዲሞክራሲ ለኛ ባዕድ ሃሳብ አይደለም። በዓለም ውስጥ በብዙ ማሕበረሰቦችና ሀገራት ዲሞክራሲ በማይታወቅበት ዘመን በገዳ ሥርዓታችን ተዳድረን ለዓለም ተምሳሌት ሆነን፣ ኖረናል። አሁንም ዲሞክራሲን ማስፈን ከየትኛውም ሀገር በላይ ለኛ የሕልውና ጉዳይ እንደሆነ እናምናለን። ዲሞክራሲ ያለነጻነት አይታሰብም። ነጻነት ከመንግስት ለሕዝብ የሚበረከት ስጦታ አይደለም። ከሰብዓዊ ክብር የሚመነጭ የእያንዳንሱ ሰው የተፈጥሮ ጸጋ እንጂ። ነጻነትን በዚህ መልኩ ተረድቶ እውቅና የሰጠውን ህገ-መንግሥታችንን በአግባቡ መተግበር፣ የሰባዓዊ እና ዲሞክራዊ መብቶች በተለይም ሃሳብን የመግለጽ፣ የመሰባሰብና የመደራጀት መብቶች በሕገ-መንግሥታችን መሰረት ሊከበር ይገባል። የዜጎች በሀገራቸው የአስተዳደር መዋቅር በዲሞክራሲያዊ አግባብ በየደረጃው የመሳተፍ መብትም ሙሉ በሙሉ እውን መሆን አለበት። ሁላችንም መገንዘብ ያለብን የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ መደማመጥን ይጠይቃል። ሕዝብ አገልጋዩን የመተቸት፣ የመምረጥ፣ የመጠየቅ ሙሉ መብት አለው። መንግሥት የሕዝብ አገልጋይ ነው። ምክንያቱም ገዥ መርሃችን የህዝብ ሉዓላዊነት ነውና። በዴሞክራሲያዊ አስተዳደር ውስጥ፣ የመጀመሪያው የመጨረሻውም መርህ፣ በመደማመጥ የሃሳብ ልዩነትን ማስተናገድ መሆን አለበት። ኢትዮጵያ የጋራችን፣ የኛ የሁላችን መሆኗን ተገንዝበን የሁሉም ድምጽ የሚሰማበት፣ ሁላችንንም የሚያሳትፍ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የመገንባቱን ትግል አጠናክረን እንቀጥላለን።
ዲሞክራሲ ሲገነባ መንግሥት የዜጎችን ሃሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ማክበር አለበት። ዲሞክራሲን ከዜጎች ሰላማዊ እንቅስቀቃሴና ከመንግስት መሪነት፣ ደጋፊነትና ሆደ ሰፊነት ውጭ ማዳበር አይቻልም። በመሆኑም መንግሥት የዜጎች ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዳይስተጓገል በጽናት ይሰራል።
በተመሳሳይ ዜጎች ሀሳባቸውን ሲገልጹ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መሆን ይገባዋል። የራስን ዲሞክራሲያዊ መብት እየጠየቁ የሌለውን መብት መጋፋት እርስ በእርሱ ይጣረሳል፤ ዲሞክራሲያንም ያቀጭጫል። መንግስት ህግን ማክበር አለበት፤ ማስከበርም ግዴታ ነው፤ ታጋሽነትም ኃላፊነቱ ነው። የመንግስት ታጋሽነት ሲጓደልም ዲሞክራሲ ይጎዳል። በሁለቱም አካሄድ የምንናፍድቀው ዲሞክራሲ ሊመጣ አይችልም።
በዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ውስጥ የህግ የበላይነት መስፈን ይገባዋል። የህግ የበላለይነትን ለማስፈን በምናደርገው ደትግል መርሳት የሌለብን ቁም ነገር ሕዝባችን የሚፈልገው የሕግ መኖርን ብቻ ሳይህን የፍትህ መረጋገጥንም ጭምር ነው። የሕዝብ ፍላጎት ከፍትህ የተፋታ ደረቅ ሕግ ሳይሆን፣ በፍትህ የተቃኘ፣ ለፈትህ የቆመ የሕግ ስርዓትን ነው። የሕዝብ ፍላጎት የሕግ አስከባሪ ተቃማት ገለልተኛና ለፍትህ ታማኝ፣ ለዜጎች መብት ቀናኢ እንዲሆኑ ነው። ሕግ ሁላችንንም እኩል የሚዳኝ መሆን አለበት። እንዲህ ሲሆን ሕግ በተፈሮ ያለንን ሰብዓዊ ክብራችንን ያስጠብቅልናል። ይህን እውነታ በመረዳት በሀገራችን ዲሞክራሲ እንዲያብብ፣ ነጻነትና ፍትህ እንዲሰፍን፣ የሕግ የበላይነት እውን እንዲሆን አስፈላጊውን ማሻሻያ በማድረግ በዘርፉ ያለውን ክፍተት እንሞላለን።
ለሰላም መሰረቱ ፍትህ ነው። ሰላም የግጭት አለመኖር ብቻ አይደለም። ሰላም በመግባባት ላይ የተመሰረተ ጽኑ አንድነታችን ነው፣ ሰላም- መተማመናችን ነው። ሰላም-በሁላችንም ፈቃድ ዛሬም የቀጠለ የአብሮነት ጉዞችን ነው። ሰላም አለመግባባትና ተቀርኖዎችን በሰለጠነ መንገድ መፍታት የሚያስችል መንገድና ግባችን ነው።
የተከበሩ አፈ-ጉባዔ
ክቡራትና ክቡራን
ያለንበት ጊዜ የአፍሪካ ቀንድ በቀውስ ውስጥ ያለበት፣ ብዙ የየራሳቸው ፍላጎትና ዓላማ ያላቸው ኃይሎች የሚራኮቱበት፣ ውስብስብ መጠላለፍ በቀጠናው ያለበት ወቅት ነው። በዚያው ልክ ደግሞ በደም፤ በባህል፣ በቋንቋ እና በረጅም ጊዜ የጋራ ታሪክ የተሳሰርን ሕዝቦች ያለንበት አካባቢ ነው የውጭ ግንኙነታችንን በተመለከተ ሀገራችን የፓን አፍሪካኒዝም መሰረት፣ የአፍሪካ ህብረት መስራችና መቀመጫ፣ የቀድምት ዓለምአቀፍ ተቋማት መስራችና በአለም አቀፍ፤ በአህጉር አቀፍ እንዲሁም ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ጉልህና ገንቢ ሚና የምትጫወት ሀገር ናት። ይህንኑ በጋራ ተጠቃሚነትና እኩልነት ላይ የተመሰረተውን ፖሊሲያችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። ከአፍሪካዊያን ወንድሞቻችን ወንድሞቻችን ጋር በአጠቃላይ፤ እና ከጎረቤቶቻችን ጋር በተለይ በችግርም በተድላም አብረን እንቆማለን። ከኤርትራ መንግሥት ጋር ለአመታት ሰፍኖ የቆየው አለመግባባት እንዲያበቃም ከልብ እንፈልጋለን። የበኩላችንንም እንወጣለን። በጥቅም ብቻ ሳይሆን በደም ለተሳሰሩት የሁለት ሀገር ሕዝቦች የጋራ ጥቅም ሲባል ልዩነቶቻችንን በውይይት ለመፍታት ያለንን ዝግጁነት እየገለለጽኩ የኤርትራ መንግሥትም ተመሳሳይ አቋም እንዲወስዱ በዚሁ አጋጣማ ጥሪዬን አቀርባለሁ።
የተከበሩ አፈ-ጉባዔ
የተከበራችሁ የም/ቤት አባላት
ክቡራትና ክቡራን
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሕዝባችንን ብሶት ካጋጋሉ ዋና ዋና ምክንያቶች ውስጥ ሙስና አንዱ ነው። ሙስናን ጸረ-ሙስና ተቋም በመመስረት ብቻ መከላከል እንደማይቻል ተረድተን፤ ሁላችንም፣ ኢትዮጵያችን፣ አንዱ ሰርቶ ሌላው ቀምቶ የሚኖርባት አገር እንዳትሆን ለመጠበቅ የምንችለውን ሁሉ እንድናደርግ በትህትና እጠይቃችኋለሁ።
ትናንት የተፈጠረን ሃብት ከሌላው በመቀማት ሂሳብ ለማወራረድ የሚተጋ አገርና ሕዝብ ወደፊት ለመራመድ አይችልም። ገበታው ሰፊ በሆነበት፣ ሁሉም ሰርቶ መበልጸግ በሚችልበት ኢትዮጵያችን አንዱ የሌላውን ለመንጠቅ የሚያስገድድ ይቅቅርና የሚያሳስብ ምንም ምክንያት ይለም። ይልቁንም ወቅቱ የፈጠረልንን ልዩ አጋጣሚና ሀገራዊ አቅማችንን አቀናጅተን የእጥረትና እጦት አስተሳሰብን በማስቀረት ለጋራ ብልጽግና እንትጋ። ታዋቂው የህንድ የነጻነት ንቅናቄ መሪ ማህተመ ጋንዲ በአንድ ወቅት እንደተነገረው፣ አገር ለሁሉም የሚሆን በቂ ሀብት አላት፤ ሁሉም እንደልቡ የሚዘርፈው ሀብት ግን ሊኖራት አይችልም። አሁን በጀመርነው አዲስ ምዕራፍ፣ ዘረፋን፣ የሀብት ብክነትን እና የተደራጀ ሙስናን፣ መላው ህዝባችንን በሚያሳትፍ እርምጃ ለመመከት ሌት ተቀን እንተጋለን።
ክቡራትን ክቡራን
ሀገራችን ባለፉት ዓመታት ባስመዘገባችው ፈጣን እድገት የተነሳ በድህነት ቅነሳ፣ በመሰረተ-ልማት ግንባታ፣ በሰው ሀይል ልማት እና በመሳሰሉት ያገኘናቸው ስኬቶች ለሁሉም የሚሰታዩ ናቸው።
ከዚህ አኳያ መንግሥት የዋጋ ንረት እና የውጪ ምንዛሬ ዋጋን ለማረጋጋ፣ የፋይናንስ ዘርፉን ጤናማነት ለመጠበቅ፣ ለኢኮኖሚ የሚቀርበውን የፋይናንስ አገልግሎት ተደራሽነት እና አካታችነትን ለማስፋት፣ የውጪ ምንዛሪ ግኝትን እንዲሁም ቁጠባን እና ኢንቨስትመንት ለማበረታታት፣ የሥራ እድል ለመፍጠር፣ የሕዝቡን የነፍስ ወከፍ ገቢ ለማሳደግ እንዲሁም አስከፊ ድህነትን ለመቀነስ የሚያስችሉ የፖሊሲ እና የትግበራ አርምጃዎችን ወስዷል።
በአንፃሩ፣ ባለፉት ዓመታት በተለያዩ ጊዜያት የኢኮኖሚ እድገቱን እና የማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋቱን የሚፈታተኑ ተግዳሮቶች ተከስተዋል። ከእነዚህም ችግሮች መካከል ዋና ዋናዎቹ የውጪ ንግድ በምንፈልገው መጠን አለማደጉ፣ ይሄን ተከትሎ የውጪ ምንዛሪ አቅርቦት እና ፍላጎት አለመመጣጠን፣ የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነት፣ የውጪ እዳ ጫና እና የሀገር ውስጥ ቁጠባና ኢንቨስትመንት መካከል ያለው ልዩነት እየሰፋ መምጣቱ ናቸው። በግብርናው ዘርፍ እየተሰሩ ያሉ ሥራዎች አበረየታች ቢሆኑም ዘርፉን በተገቢው ሁኔታ በቴክኖሎጂ መደገፍ ባለመቻሉ እንደ ሀገር ማግኘት የሚገባንን የኢኮኖሚ ትሩፋት ሳናገኝ ደቆየተናል።ሠ እንደ ደትልቅ ሀገር እና ሕዝብ ከምናስበው የስኬት ጫፍ ላይ መድረስ የምንችለውና ችግሮቻችንን የምንፈታበትን ዋና ቁልፍ የምናገኘው በትምህርት እና በትምህርት ብቻ እንደሆነ በማመን መንግሥት ለትምህርት ዘርፉ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ቢሆንም በተለይ የትምህርትን ጥራት ከማስጠበቅ አንጻር እጅግ ብዙ የቤት ሥራዎች ከፊታችን እንዳሉ በውል በመገንዘብ በርካታ ስራዎች ይሰራሉ። የትምህርት መስፋፋት ይበል የሚያስኝ የመንግስታችን ስኬት ቢሆንም ይህ የትምህርት ሽፋን እድገት በጥራት እስካልተደገፈ ድረስ ልፋት ጥረታችን ሁሉ የምንተጋለትን ውጤት ሊያመጣልን አይችልም። በመሆኑም ከመጀመርያ ደረጃ እስከ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ያሉትን የአውደደቀት አለሞቻችንን በጥራት ላይ አትኩረው እንዲሰሩ መንግሥት በፍጹም ቁርጠኝነት ይረባረባል። በተለይም ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማቻችን እና ከቴክኒክ እና ሙያ ኮሌጆች የሚያወጡት ተማሪዎቻችን ከሚገበዩት እውቀት የሚነጻጸር ከህሎት እንዲኖራቸው ከፍተኛ ጥራት ይደረጋል።
እነዚህንና ሌሎቹንም ችግሮቻችንን ለመቅረፍ የሁለሰደተኛውን የእድገት እና ትራንስፎርሜሽን እቅዱን የሁሉት ዓመት ተኩል አፈጻጸም በመገምገም አስፈላጊ የሆኑ የፖሊሲ እርምጃዎችን በመውሰድ፣ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገትን ለማስቀጠል እንታገለን።
ውድ የሀገራችን ወጣቶች
ኢትዮጵያ የናንተ ነች፣ መጭውም ዘመን ከሁሉ በላይ የእናንተ ነው አሁንም አገሪቷን በመገንባት ግንባር ቀደም ሆናችሁ መሳተፍ ይኖርባችሀል። የወጣቱ ጥያቄ የኢኮኖሚ የእኩል ተጠቃሚነት ብቻ ሳይሆን የዲሞክራሲና የፈትህ ነው ብለን እናምናለን። የሁሉም ዜጎችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት፣ ማሕበራዊ ፍትህ እና ፖሊቲካዊ ተሳትፎ ከማሳደግ አጻር ክፍተቶች ነበሩ።
አገራችን፣ ጥሩ የሚባል ኢኮኖሚያዊ እድገትን እያስመዘገበች እንደሆነ ቢታወቅም እድገቱ በቅርፅና በይዘት ተለዋዋጭ የሆነውን የወጣቱን ትውልድ ፍላጎት በሚፈለገው ደረጃ የሚያረካ አልነበረም። ይህም፣ ህዝባችንን ለብሶት እንደደረገው እንገነዘባለን። ያለውጣቶች ተሳትፎ እና ተጠቃሚነት አገር የትም ልትደርስ እንደማትችልም እንረዳለን። ኢትዮጵያ ለወጣቶቿ ተስፋ የምትሰጥ እንጂ፣ ተስፋ የምታስቆርጥ አገር እንዳትሆን የምንችለውን ሁሉ እንደምናደርግ ቃል እገባለሁ። በሚቀጥሉት ጊዜያት ለወጨጣቱ የሥራ እድል መፍጠር ብቻቀ ሳይሆን ወጣት ባለሀብቶች በብዛት እንዲፈጠሩ እንሰራለን። ለዚህ እንቅፋትና መስናክል ለሚሆኑ አመላካከቶችና የተንዛዙ አድሏዊ የሆኑ አሰራሮችን አስወግደው ፍትሃዊ የማሕበራዊና ኢኮኖሚያዊ ስርዓት እንዲኖረን መንግሥት ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል። መርሳት የሌለብምን ሀቅ ግን ለራሱም ሆነ ለሀገሩ በሥራውና በጥራቱ ሀብት የሚፈጥረው ወጣቱ እራሱ መሆኑን ነው።
ውድ የኢትዮጵያ ሴቶች
በብዙ አስቸጋሪና ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ኢትዮጵያን ገንብታችሁ፣ ታሪክ ሰርታችሁ፣ ትውልድ ቀርጻችሁ ዛሬ ላይ ደርሰናል። በትግላችሁም የተሻለች ሃገር እንድትኖረን ብዙ መስዋዕትነት ከፍላችኋል። ትግላችሁ የፍትህ ትግል ነው፣ ትግላችሁ ክቡር ትግል ነው፣ ትግላችሁ ትግላችን ነው። መንግስት የሴቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እና በሃገራችን ሁለንተናዊ የእድገት ግስጋሴ ውስጥ የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ ለማስቻል የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ላይ የሚገኝ ቢሆንም አሁንም ከሰራነው ይልቅ ያልሰራናቸው ስራዎች እጅግ እንደሚበዙ እናምናለን። በመሆኑም በቀጣይ የሃገራችን ሴቶች ተፈጥሮ እና ኑሮ የሰጧችሁን በረከቶች ተጠቅማችሁ ለሃገራችን እድገት እና ብልጽግና እንዲሁም ለፖለቲካችንም ስምረት አዎንታዊ ሚና እንደምትጫወቱ ተስፋዬ የላቀ ነው።
አገራዊ ማንነታችን ያለ እናንተ ያለ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ምንም ነው። አገሪቷን የገነቡ፣ ያገለገሉ፣ ያቆሙ ሴቶችን እውቅና በመንፈግ ሀገራዊ ትንሳኤን ማረጋገጥ አይቻልም። መንግስታችን ለሴቶች መብትና እኩልነት የሚቆመው፣ ለሴቶቻችን ውለታ ለመዋል ሳይሆን ለሁላችንም ብለን ነው። ግማሽ አካሉን የረሳን ሀገር ሙሉ የሀገር ስዕል ይኖረው ዘንድ ከቶ እንደማይችልና ወደፊትም እንደማይራመድ መንግስት በውል ይገነዘባል። በመሆኑም መንግስታችን ከዚህ ቀደም ከነበረው ፍጥነት እና የትግበራ ስኬት በላቀ መልኩ ለሴቶች ሁሉን አቀፍ ተሳትፎ እና ተጠቃሚነት በቁርጠኝነት ይሰራል።
የተከበሩ አፈ-ጉባኤ
የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት አባላት
የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች
ጥሪ የተደረገላቸሁ እንግዶች
ክቡራትና ክቡራን
ችግሮቻችን በርካታ እና ፋታ የማይሰጡ ናቸው።
የዳበረ የዲሞክራሲ ባህል አለመኖር፣ ሥር የሰደደ ድህነት፣ የተደራጀ የሙስና እና ብልሹ አሰራር መስፋፋት፣ የመልካም አስተዳደር እጦት ተደማምረው ሰፊና ውስብስብ ፈተና ደቅነውብናል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በርካታ ወገኖቻችን ከመኖሪያ ቀዬአቸው ለመፈናቀል፣ ለህይወት እና ንብረት መጥፋት ተዳርገው እንደነበር ይታወሳል። ዜጎች በሃገራቸው ውስጥ ከቦታ ቦታ የመዘዋወር እና ሃብት የማፍራት መብታቸው መከበር አለበት። በመሆኑም እንደዚህ ዓይነት ተገቢ ያልሆነ ድርጊት እንዲያበቃና ዳግም እንዳይፈጠር መሥራት ይኖርብናል።
ችግሮቻችንን፣ ተለያይተን ቀርቶ ተባብረን እና ተዋደንም ለመፍታት ዓመታት ያስፈልጉናል። በመሆኑም የባከነውን ግዜ በማካካስ ወደፊት መጓዝ እንችል ዘንድ በአዲስ መንፈስ መረባረብ ይጠበቅብናል።
ሁሉም ችግሮቻችን በአንዲት ጀንበር ሊፈቱ አይችሉም። ነገር ግን የጀመርነውን የተሻለች ሀገር የመገንባት ሂደት ማፋጠን እንችላለን። የተሻለች አገር መገንባት የሚያስችል ጠንካራ ተነሳሽነት አለ። ጠንካራ አገር ለመገንባት ሁላችንም ሀላፊነት አለብን። እንደ ተለያየ አገር ዜጋ በባእድነት እና ባይታወርነት ሳይሆን፣ ሁላችንም እንደ ባለቤቶች እጅ ለእጅ ተያይዘን መጓዝ ይጠበቅብናል። ይህ ሲሆን ስንወድቅም፣ ስንነሳም በጋራ ይሆናል።
በቀሪው የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዓመታት ቀሪ የልማት መርሀ-ግብሮቻችንን በፈጠነ ጊዜ ለማሳካት ጥረት ይደረጋል።
ከመደበኛው የሥራ ሰዓታችን በሚሻገር ጊዜ፣ ከፍ ባለ ፍጥነትና ተነሳሽነት በመሥራት በቅርብ ዓመታት ውስጥ በተከሰተው ፖለቲካዊ አለመረጋጋት የደረሰብንን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳት ለማካካስ አገራዊ ንቅናቄ እንድናደርግ ከአደራ ጭምር መልዕክቴን አስተላልፋለሁ።
የተከበሩ አፈ-ጉባኤ
የተከበራችሁ የም/ቤት አባላት
ክቡራትና ክቡራን
በውጭ ሀገራት የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ወገኖች
እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ለስራም ሆነ ለትምህርት በሄደበት ሁሉ ኢትዮጵያን ተሸክሟት ይዞራል። ኢትዮጵያዊውን ከኢትዮጵያ ታወጡት እንደሆነ ነው እንጂ ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያዊው ልብ ውስጥ አታወጧትም የሚባለውም ለዚህ ነው። ሁላችሁም በታታሪነታችሁ፣ በልቀታችሁ እና የትም በሚከተላችሁ የሀገራችሁ የጨዋነት ባህሪ የኢትዮጵያና የዕሴቶቿ እንደራሴዎች ናችሁ።
አንዳንድ ጊዜ ከኢትዮጵያ ያነሰ የተፈጥሮም ሆነ የታሪክ ሀብት ባላቸው ነገር ግን እጅግ በበለጸጉ ሃገራት ውስጥ ራሳችሁን ስታገኙት ስለሃገራችሁ ቁጭት ሳይሰማቹ አይቀርም። ሁላችንም ውስጥ ያ ቁጭት አለ። እንደገሀር ያለንን ሃብት አሟጠን ለመጠቀም የምናደርገው ጥረት በቂ ሳይሆን ሲቀር መቆጨታችሁ አይቀርም። መቆጨትም አለባችሁ። ይሄንንም ሁኔታ ለመለወጥ ለሁላችንም የምትበቃ በዚያው ልክ ግን የሁላችንንም ተሳትፎ የምትፈልግ ሀገር አለችንና እውቀታችሁንና ልምዳችሁን ይዛችሁ ወደ ሃገራችሁ መመለስና ሃገራችሁን አልምታችሁ መልማት ለምትሹ ሁሉ እጃችንን ዘርግተን እንቀበላችኋለን። በውጭ ሃገራት ኑሯችሁን ላደረጋችሁትም ቢሆን በማንኛውም መልኩ በሃገራችሁ ጉዳይ ላይ ንቁ ተሳታፊ እንድትሆኑና ሃገራችንን በሙሉም መልክ ለመቀየር ለምታደርጉት አስተዋጽኦ መንግስት ያልተቆጠበ ድጋፍ ማድረጉን ይቀጥላል።
ውድ የልማት አጋሮቻችን
እስካዛሬ ባደረግነው የሰላምና የልማት እንቅስቃሴ ከጎናችን የቆማችሁ የልማት አጋሮቻችን የአገራችን ጥብቅ ወዳጆች እንደሆናችሁ እንገነዘባለን። የአገራችንን ልማት እና ሰላም ለማረጋገጥ በምናደርገው ጥረት እንደ ወትሮ ሁሉ ከጎናችን እንደምትቆሙ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ።
መጪው ጊዜ በኢትዮጵያችን የፍቅርና የይቅርታ ጊዜ ነው!
ሀገራችን ፍትህ፣ ነጻነትና ሰላም የሰፈኑባት፣ ዜጎችዋ በሰብዓዊነት የሚተሳሰቡት፣ በእህት/ወንድማማችነት የተሳሰሩባት እንድትሆን እንፈልጋለን፡፡ ይህ ህልማችን እውን የሚሆነው ከእንቅልፋችን ነቅተን ስንሰራ ነው፡፡ መመኘታችን መልካም ነው፡፡ ነገር ግን ምኞታችን ብቻውን በቂ አይደለም፡፡ መሥራት፣ መትጋት፣ መታገል ይጠበቅብናል፡፡ በመጀመሪያ ሥራችን ልናደርገው የሚገባንና ትግላችን ማተኮር ያለበት ራሳችን ላይ ነው፡፡ አመለካከቻችንን ከጥላቻ፣ ከቂም በቀል ስሜትና ከዘረኝነት ማጽዳት ይገባናል፡፡ በብሔር፣ በጾታ፣ በፖለቲካ አመለካከት፣ በኃይማኖት… ወዘተ ያሉንን ልዩነቶች እንደ በረከትነታቸው በፍቅር በማስተናገድ ከልዩነቶቹ የሚነሳ አለመግባባት ቢኖር እንኳ ከፍትህ እንጂ ከበደል ጋር ባለመተባበር ሞራላዊ እይታዎቻችንን ልናስተካክል ይገባል፡፡ ፍትህ ዋናው መርሃችን ለሰው ልጆች ሁሉ ፍቅርና ክብር የሞራል መልህቃችን ሊሆን ይገባል፡፡ ይህ ሰርተን የማናገባድደው፣ ሁሌም ልፋት፣ ትግል የሚጠይቅ የእድሜ ዘመን ሁሉ የቤት ሥራ ነው፡፡
ሀገራችን በአሁሉ ወቅት ለደረሰችበት ምእራፍ በርካታ ትውልዶች መስዋእት ሆነዋል፡፡
አዲሱ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓታችን እውን እንዲሆንም አእላፎች ተሰውተዋል፡፡ ታዳጊውን ዴሞክራሲያችንን ለማዳበር ግን ተጨማሪ የህይወትም ሆነ የአካል መስዋእትነት አያስፈልገንም፡፡ ባለፉት ዓመታት እንደመንግሥትም እንደ ዜጎችም ከዴሞክራሲ ባህላችን አለመዳበር ጋር ተያይዞ በታዩብን እጥረቶች በዜጎቻችን ህይወት እና በግልም በጋራም ንብረቶቻችን ላይ ቀላል የማይባል ጉዳት ደርሳል፡፡ ይህንን ሁላችንም ማስቀረት እንችልና ይገባንም ነበር፡፡ በተለያየ ጊዜ፣ መስዋእትነት ለከፈሉ የመብት ተከራካሪዎችና ፖለቲከኛች፤ በቅጡ ሳይቦርቁ ህይወታቸውን ለተቀጠፈ ለውጥ ፈላጊ ወጣቶች፤ ለስነልቦናዊና አካላዊ ቀውስ ለተዳረጉ ቤተሰቦችና ግለሰቦች ከልብ የመነጨ ይቅርታ እጠይቃለሁ፡፡ እንዲሁም ሰላም ለማስከበርና ህገመንግሥታዊ ግዴታቸውን ለመወጣት ሲንቀሳቀሱ ህይወታቸውን ላጡ የፀጥታ ኃይሎች አባላት ለከፈሉት መስዋእትነት ያለኝን አድናቆትና አክብሮት ለመግለጽ እፈልጋለሁ፡፡ ለተፈጠሩ ችግሮች እልባት በማበጀት ህዝባችንን እንደምንክስም ጭምር በዚሁ አጋጣሚ ቃል እገባለሁ፡፡
በአገር ውስጥም ሆነ በስደት ከአገር ውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ከልባችን ይቅር ተባብለን፣ የትናንትናውን ምእራፍ ዘግተን፣ በብሔራዊ መግባባት ወደ ቀጣይ ብሩህ ሀገራዊ ምእራፍ እንሻገር ዘንድ ጥሪዬን አቀርባለሁ፡፡
ክቡራን የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፡-
ከኢህአዴግ ውጪ ያሉ ፓርቲዎችን የምናይበት መነጽር እንደተቃዋሚ ሳይሆን እንደተፎካካሪ፣ እንደጠላት ሳይሆን እንደ ወንድም፣ አማራጭ ሀሳብ አለኝ ብሎ እንደመጣ አገሩን እንደሚወድ የዜጋ ስብስብ ነው፡፡ ስለዚህ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ የተመቻቸና ፍትሃዊ የመወዳደሪያ ሜዳ እንዲኖር በመንግስት በኩል ጽኑ ፍላጎት ያለ በመሆኑ ስለሰላምና ፍትህ በልዩ ልዩ መንገድ የምትታገሉ የተፎካካሪ ፓርቲ መሪዎች፣ አብሮነታችንንና ሰላማችንን አደጋ ላይ የሚጥሉ፤ ብሔራዊ ጥቅሞቻችንንም አሳልፈው የሚሰጡ የአስተሳሰብ መስመሮችን በአርቆ አስተዋይነትና ሀገራዊ ፍቅር፤ በሰጥቶ መቀበል መርህ የተሻለ የፖለቲካ ባህል ለመፍጠር የምናደርገው ጥረት እንድታግዙ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ፡፡
የሀገራችን አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች፣ በሁሉም ደረጃ የምትገኙ የሀገራችን የፀጥታ ኃይሎች፣ ምሁራን፣ ባለሀብቶች፣ በገጠርም ሆነም በከተማ የምትገኙ የተለያየ ሞያ ባለቤቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ ሙስሊሞች፣ ክርስቲያኖች፣ ዋቄፈታዎች እንዲሁም ሌሎች ኃይማኖቶችን የምትከተሉ ወገኖች፣ ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምስራቅ እስከ ምእራብ የምትገኙ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ ሁላችንም የዳበረ ዴሞክራሲ ለመገንባት እንረባረብ! አገራችንን ከድህነት አዘቅት ውስጥ ለማውጣት እንትጋ! ዘረኝነትና መከፋፈልን ከአገራችን እናጥፋ! የተማረና በምክንያት የሚከራከር ዜጋ እንፍጠር!
የዛሬው እለት በአኩሪ ኢትዮጵያዊ ወኔ የተጀመረው ታላቁ የህዳሴ ግድባችን ሰባተኛ ዓመት ነው፡፡ በዚህ ግድብ ግንባታ የታየው አንድነት እና መሰባሰብ የሀገራችንን ችግሮች በሙሉ መቅረፍ እና መሻገር እንደምንችል ያረጋገጠልን በመሆኑ ይህንኑ መንፈስ ይዘን ከግድቡ መጠናቀቅ ባሻገር የሀገራችንን ብልጽግና እስከምናረጋግጥበት ከፍታ ድረስ እንድንዘልቅ ጥሪዬን አቀርባለሁ፡፡
በመጨረሻም በዚህ ወቅት ሀገሬን እና ህዝቤን ለማገልገል ይህንን ከባድ ኃላፊነት ስቀበል አመሰግናቸው ዘንድ የሚገቡኝን አካሎች እንዳመሰግን ትፈቅዱልኝ ዘንድ በትህትና እጠይቃለሁ፤
በመጀመሪያ ለዚህ ኃላፊነት የመረጡኝና እምነት የጣሉብኝ ድርጅቴ ኢህአዴግን እና የአገሬን ህዝብ በተለየ አክብሮት እና ፍቅር አመሰግናለሁ፡፡
ሁለተኛ የሰባት ዓመት ልጅ እያለሁ እንዲህ ከፊታችሁ እንደምቆም የምታውቅ እና ይህንን ሩቅ ጥልቅ እና ረቂቅ ራእይ በውስጤ የተከለች፣ ያሳደገች እና ለፍሬ ያበቃች አንዲት ኢትዮጵያዊት እናት እንዳመሰግን በትህትና እጠይቃለሁ….. ይህች ሴት እምዬ ናት፤
እናቴ ከሌሎቹ ቅን የዋህ እና ጎበዝ ኢትዮጵያውያን እንደ አንዶቹ የምትቆጠር ናትና ቁሳዊ ሀብት ብቻ ሳይሆን አለማዊ እውቀትም የላትም፡፡ በእናቶ ውስጥ ሁሉንም የኢትዮጵያ እናቶች ዋጋ እና ምሥጋና እንደመስጠት በመቁጠር ዛሬ በህይወት ካጠገቤ ባትኖርም ውዷ እናቴ ምሥጋናዬ ከዐፀደ ነፍስ ይደርሳት ዘንድ በብዙ ክብር ላመሰግናት እወዳለሁ፡፡
ሌሎች ኢትዮጵያውያን እናቶቼ በልጆቻቸው የነገ ራእይ ላይ ትልቅ ድርሻ እንዳላቸው በመገንዘብ ነገ ለሚያጥዱት መልካም ፍሬ ዛሬ ላይ የሚዘሩት ዘር ዋና ጉዳይ መሆኑን በመገንዘብ ለሚከፍሉት መስዋእትነት ያለኝን በምንም የማይተካ አድናቆት ምስጋና እና ክብር በብዙ ልባዊ ፍቅር ሳቀርብ በቀጣይም ልጆቻችን የዚህች ሀገር ህዳሴ እንዲረጋገጥ ዋና ተዋንያን መሆን እንዲችሉ እናታዊ አይተኬ ሚናችሁን እንድትወጡ አደራ በማለትም ጭምር ነው፡፡
ሦስተኛ የሚስቶች ስኬት ሁለት-ሦስት ነው፡፡ ሁለት ሲሆን፣ አንዱ የራሳቸው ሌላው የባላቸው፡፡ ሦስት ሲሆን ደግሞ የልጆቻቸውም ይጨመርበታል፡፡ አንዳንዴ ድል ስኬታቸው ከዚህም ይሻገራል፡፡ የእናቴን ራእይ ተረክባ በብዙው የደገፈችኝና የእናቴ ምትክ የሆነችልኝ ውዷ ባለቤቴ ወ/ሮ ዝናሽ ታያቸው ከነዚህ ሚስቶች ተርታ ትመደባለችና እጅግ አድርጌ ላመሰግናት እወዳለሁ፡፡
በመጨረሻም ከትግል ጓዶቼ እና በዝለት ብርታት፤ በድካም ጊዜ ኃይል ከሆኑኝ የቅርብ-የሩቅ ወዳጆቼ ውጪ ዛሬ እኔ ከፊታችሁ መቆም ባልቻልኩ ነበር፤ ለሁላችሁም ከልብ የመነጨ ምሥጋና አቀርባለሁ፡፡
“ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ፣ ተከብራና በልጽጋ ለዘላለም ትኑር!”
ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ!
አመሰግናለሁ!!

Muummichi Ministeeraa Dr Abiiy Ahmed Dargaggoota Kutaa Biyyattii Irraa Dhufan 25,000 Waliin Guyyaa Hardhaa Galma Barkumeetti Marii Geggeessan!

Muummichi Ministeeraa Dr Abiiy Ahmed Dargaggoota Kutaa Biyyattii Irraa Dhufan 25,000 Waliin Guyyaa Hardhaa Galma Barkumeetti Marii Geggeessan!

Muummichi Ministeeraa Dr Abiiy Ahmed guyyaa hardhaa Darggoota Kutaalee biyyattii keessaa dhufan 25,000 waliin galma Barkumee keessatti marii geggeessaniiru.

Dr Abiiy erga muummucha Ministeeraa ta’uun muudamanii booda gara Magaalota Jijjigaa, Amboo fi Maqaleetti imaluun Uummata Magaalota kanneenii waliin marii kan geggeessan yoo tahu, guyyaa hardhaas Darggoota 25000 waliin marii taassisaniiru.

Sirni marii guyyaa hardhaa kun eebba abbootii amantaa fi Abbaa Gadaan kan baname yoo tahu, keessumaayyuu Abbaan Gadaa Tuulamaa fi Walitti qabaan gumii abbootii Gadaa obbo Sanbatoo, haala gaarii gi hawwataa ta’een biyya, uummataa fi qeerroo wayita eebbisanitti hirmaattoonni marichaa sagalee ol kaasuun aamiin jechuun hamleen eebba fudhataniiru.

Muummichi Ministeeraa haasaa Galma Barkumeetti guuyaa hardhaa dhageessisan keessatti fayyadamummaa uummataa bifa walqixa ta’ee fi itti gaafatamummaa diriirsuun rakkoo biyyattiin qunnamteef furmaata ta’a jechuun, Mootummaan dhabaminsa bulchiinsa gaarii kan Uummaticha hiraarsaa jiru furuuf ramaddii hojjettoota Mootummaa muuxannoo hojii, barumsaa fi beekumsa qaban akka geggeeffamu kan taassisu ta’uu himaniiru.

Dr Abiiy Ahmed qaamonni nageenyaa biyyatti ittu gaafatamummaa isaanii bahaa kan jiran tahus, gara fuula duraatti qaamonni nageenyaa kun ilaalcha siyaasaa irraa bilisa ta’anii Uummaticha akka tajaajilan gochuunii fi akkasumas itti gaafatamummaa seera qabeessa akka isaan qabaatan gochuun hojii manaa Mootummaa akka tahe ibsaniiru.

Gama biraatiin Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa guyyaa kaleessaaf hardha ajandaalee gara garaa irratti marii erga geggeessee booda guyyaa hardhaa muudama gara garaa kennuun marii isaa akka xumure beekameera.

Haaluma kanaan
1. Aadee Mahibuubaa Aadaam Itti Aantuu Afayaa’ii
2. Obbo Addisuu Araggaa Walitti qabaa Boordii OBN
3. Inj.Warquu Gaachanaa Daarektara Olaanaa OBN
4. Obbo Dasaa Bulchaa Pr.Mana Murtii waliigalaa Oromiyaa
5. Obbo Mohammad Nuuraa Pr. Itti Aanaa Mana Murtii waliigalaa Oromiyaa gochuun muudama isaanii akka mirkaneesse beekameera.

#RDH Eebla 07 2010

Haasaa Mummichi Minstra FDRI kab. Dr. Abiy guyyaa har’aa Magaalaa Ambootti taasisan

Ebla 3/ 2010

Haasaa Mummichi Minstra FDRI kab. Dr. Abiy guyyaa har’aa Magaalaa Ambootti taasisan

• Kabajamtoota Aanga’oota Mootummaa Ol’aanoo
• Kabajamtoota Ummata Magaalaa Amboo fi Naannawaa ishee
• Kabajamtoota Keessummoota waamichi isiniif taasifame
Ummata bal’aa Oromoo fi Dhaabni keenya ergama guddaa Ummata Itoophiyaatiin itti kenname, milkeessudhaaf waadaa yeroo itti galetti ummata magaalaa Amboo fi Naannawa ishee waliin taanee kutannoo qabnu ummata biyya keenyaatiif ibsuuf sirna qophaa’e kanarratti argamuu kootiif gammachuu guddaa natti dhagahame ibsuun barbaada.

Hundaa ol fedhii yeroo dheeraa ummanni keenya seenaa biyya kanaa gara boqonnaa hammattummaa fi miira jaalalaa cimaatti ceesisuuf agarsiisaa ture hojiitti jijjiiruudhaan gahumsa itti gaafatamummaa fudhachuu fi milkeessuu itti dandeenyu arganneerra. Qabsoon keenya qabsoo moo’ataa akka ta’uuf tarsiimoo keenyeen injifachuun danda’ameera. Iccitiin injifannoo keenyaas seenaa darbe lakkaa’uu qofaa odoo hin taane of-duratti fageessinee ilaaluudhaan jijjiiramaaf tokkummaadhaan hojjechuu keenyaani.

Haa ta’u malee, injifannoon keenya guutuu ta’uu kan danda’u itti gaafatamummaa nutti kenname waliin taanee fiixaan baasuu yoo dandeenye duwwaadha. Ilmi kan abbaa caalu yookaan kan abbaa dhaalu akka jedhamu, daandii qabsoo keenya kaleessaa qabannee, injifannoo amma argametti odoo hin quufin seenaa haarawa hojjechuudhaan egeree dhufuuf riqicha cee’umsaa hin raafamne fi hin diigamne kaa’uudhaaf sosochii ummata naannoo fi biyya keenyaa cimsinee itti fufuu qabna.

Imalli jijjiiramaa fi jaalalaa eegalle Utubaa fi Dagalee mataa ofii kan qabudha!

Naannoon keenya Oromiyaa fi biyyi keenya Itoophiyaan imala jijjiiramaa irratti argamu. Imalichi naamusa cimaa fi sirnaan hogganamuu barbaada. Tibbana Taateen addaa wal-harkaa fuudhiinsa baallii karaa nagaa fi demokraatawaa ta’een raawwatame bu’aa fi agarsiistuu imala kanaa ti. Sababiinsaa, sagaleen ummataa dhaggeffatamuu kan mirkaneessedha. Ummanni keenya qabsoo taasisaa ture keessatti bilchina siyaasaa mul’ise daran cimsuudhaan milkii haaraa galmeessuuf isa kaleessaa caalaa warraaqummaa addaatiin socho’uutu nurraa eeggama.

Ummanni keenyaa utubaa imala jijjiiramaa biyyaa fi naannoo keenyaa ti. Mootummaan keenya ammoo dagalee murteessaa humna misoomaa, nageenyaa fi demokraasii ijaaraa jirruuti. Tokkummaan keenyammoo iciitii milkaa’ina keenyaatti.

Seenaa darbe lakkaa’uu qofaa osoo hin taane, of duratti fageessanii ilaaluudhaan jijjiiramaaf hojjechuudha!

Hiyyummaan, doofummaa fi boodatti hafummaan dhaadannoowwanii fi geerrarsa babareedaadhaan hin injifataman. Maqaa gaarii biyya keenyaas dadhabbii fi ifaajee nama dhuunfaa fi gareetiin alatti eegsisuu fi kabachiisuun hin danda’amu. Har’a irra dhaabbannee kaleessa yammuu ilaallu waan arginuu fi lakkoofnu hedduutu jira. Seenaan himachuufis ta’ee dubbachuuf bareedu akka ummataatti ni qabna. Akkuma sana ammoo, carraawaan gaggaariin nu jala bahan baay’etu jiru. Garuu, seenaan kaleessaa har’aaf ka’umsa yoo nuuf ta’e malee bu’aa ta’ee nu tajaajiluu hin danda’u. Kanaafuu quuqqaa kaleessaatiin godaannisa hooqqachuu keessaa baanee jaarraa tokkummaa cimaa ijaarrachuu qabna. Kana ta’uu baannaan, warra seenaa himaa bara fixu malee, warra seenaa haarawa hojjatee dhaloota egereetiif dhaalchisu ta’uu hin dandeenyu.

Waggoottan dhibbatama dura sirni Gadaa Ummata Oromoo Haqni akka hin jal’anne, dhugaan akka hin badne, nama qofaaf osoo hin taane, lubbu-qabeeyyii fi lubbu-dhabeeyyiin naannoo keenya keessa jiranillee karaa malee akka hin miidhamneef tumaalee seera addaa qopheessuudhaan kan eeguu ture. Beeylada keessaa seera Fardaa, Muka keessaa Kabaja Odaa, iddoo araaraa Gaaddisa Muudaa akka fakkeenyaatti yoo kaasne, Oromoon tumaalee adda addaatiin hogganaa akka ture ilaaluun ni danda’ama.

Namni ifaajee isaa malee akka hin nyaanne, karaa hin malleen akka hin fayyadamne sirni falmu kun jaarraa amma keessa jirru kanaafis barumsaa fi dawaa gaarii dha. Ilaalchii fi gochi ummataaf hin malle bakka qorumsa guddaa nutti ta’ee jiru kanatti duudhaalee kaleessaa akka barumsaatti fayyadamuudhaan qabsoo cimaa ummata bal’aa hirmaachiseen dura dhaabannee falmuun yeroonsaa har’aa fi amma dha.

• Kabajamtoota Aanga’oota Mootummaa Ol’aanoo
• Kabajamtoota Ummata Magaalaa Amboo fi Naannawaa ishee
Galaan Imala lafa dheeraa marii fi waliigaltee dha!

Beekumsii fi ga’umsi hiyyummaa, boodatti hafummaa fi al-seerummaa ittiin injifachuu dandeenyu wal dhaga’uu fi dhaggeeffachuu keessaa madda. Yaadni mo’ataa fi bu’aa qabeessis akkuma kana. Ilaa fi ilaameen yoo jiraate, sirni wal dhaggeeffachuu yoo gabbate, umriin gadadoo ni gabaabbata. Kanaaf, aadaan wal dhaggeeffachuu daran gabbachuu qaba. Sana ta’uu baannaan, hanga fedhe ifaajnus bu’aa quubsaa buusuu gonkumaa hin dandeenyu.

Dhimmoota mirgaaf faayidaa keenya mirkaneessuudhaaf wabii bu’uuraa ta’an irratti waliigallee hojjechuu fi gufuuwwan nu qunnaman hunda waliin taanee buqqisaa deemuu qabna. Walii galan, Alaa galan, Alaa galan maqaa tolan akkuma jedhamu Sochii kana keessatti akka ummataatti yoo hirmaanne baay’inaa fi humna diinotaa hir’isaa deemuudhaan mo’attummaa haqaa fi dhugaa mirkaneessuuf yeroon nu gaafatu ni gabaabbata.

Jaallachuu fi hammachuun iccitii milkaa’ina keenyaa ta’ee nu tajaajiluu qaba!

Waan akka nurratti hin taane barbaannuu fi balaaleffataa turre namoota biraarra akka hin geenye tumsuu fi of-eeggannoo taasisuun caalanii argamuu dha. Caaluu qofaan kan daanga’u osoo hin taane daangaa fudhatamummaa fi dhageettii bal’ifachuudhasi.

Akka sagalee fi dandeettii dhokataan nuti qabnu laga cee’uu fi injifataa ta’u yoo feene, ani qofti haa dhaga’amuu odoo hin taane, warri kaanis haa dubbatan, haa dhaggeefataman jedhanii yaaduun bilchina guddaa dha. Yaadni fooyyee qabu adda ba’uu kan danda’u yaadni wal dorgomu yoo jiraate qofaa dha. Kana ta’uu baannaan qofaa fiigicha calqabanii qofaa xumuruu ta’a. Inni ammoo injifannoos badhaasas hin qabaatu.

• Kabajamtoota Aanga’oota Mootummaa Ol’aanoo
• Kabajamtoota Ummata Magaalaa Amboo fi Naannawaa ishee
Hirmaannaa Dargaggootaa fi Dubartootaa malee misoomni saffisu, dimokraasiin dhugoomu hin jiraatu!

Gaaffiiwwan dargaggootaa fi dubartoota keenyaa hanga yoonaatti hin deebi’in jiran hedduun jiraachuu isaa ni hubanna. Sochii hanga yoonaatiin rakkoo hojii dhabdummaa furuudhaaf hangi deemame salphaa ta’uu baatus, guddina fedhii misoomaa jiru waliin yoo madaalamu baay’ee kan hafu akka ta’e qorannee adda baasnerra. Argannoo keenyarraa kaanee tarkaanfiiwwan furmaataa gara garaa fudhachuu eegaleera.

Hirmaannaa dargaggootaa fi dubartootaatiin alatti nageenya amansiisaa fi itti fufiinsa qabu mirkaneessuun, hojii misoomaa itti fufsiisuu fi demokraasii lafa qabsiisuun kan hin yaadamne akka ta’e ejjennoo cimaa qabna. Sababa kanaan, hojiiwwan dadammaqinaa fi sosochii qaamolee hawaasaa kanaan dura ture itti fufsiisuun akkuma eegametti ta’ee, kanaan boodas caalmaatti hojjechuudhaaf qopha’ummaa qabnu ibsuun barbaada.

Dukkanni Dukkana hin moo’u, yoo Ifaa ta’e malee! Doofummaanis Wallaalummaa balleessuu hin danda’u yoo barumsaan ta’e malee!

Hojii qorattoonnii fi qooda fudhattoonni barnootaa sadarkaa adda addaatti hojjetaniin dhimmi barnoota qulqullina qabuu fi lammii ga’umsaa fi dandeettii qabu uumuu xiyyeeffannoo addaa kan barbaaduu dha. Hojiin kun akka eegametti ta’ee, dhaloonni egeree manneen barnootaa keessatti argamus baratee of gahoomsuudhaan ijaarsa biyyaa fi naannoo keenyaa keessatti qooda isaa gumaachuun gootummaa dha.

Haaluma wal fakkaatuun, hayyoonni ummanni hiyyeessi kun isin barsiisee fi rakkinni isaa rakkina keessan ta’uu amantaan fudhattanii, qorannoowwan jiruu fi jireenya isaa fooyyessuu danda’an gaggeessudhaan beekkumsa qabdan hunda akka gumaachitaniif waamicha dirqama lammummaan isiniif dhiyeessuun barbaada.

Dhumarrattis, yeroon itti aanu yeroo tokkummaan ummata Oromoo caalmaatti cimee, fakkeenya gaarii walta’iinsa biyyaalessaa saboota, sab-lammootaa fi ummattoota biyya keenyaa itti ta’u arguuf abdachuu bira darbee, beekumsa akka maallaqa sabbata aayyootti guduunfannee, waan dubbannuu fi hojjennu wal simsiifnee imala keenya gara fuula duraa kan itti milkeessinu nuuf haa ta’u jechaa seenaa kaleessaa jijjiirrtanii kana booddee Ambo giddu galeessa misoomaaf fi badhaadhinaa akka taasistan abdiin qabu carraa kanaan ibsuun barbaada.

Injifannoo fi badhaadhinni ummata Oromoo fi Ummattoota Biyya Keenyaa hundaaf!

Kabajni bara baraa qabsaa’ota wareegamaniif!

Galatoomaa!